Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPACITY — CASH

te krijgen. — c. for customers: ren. — homeward (= inward) c:

klanten werven. inkomende lading (vracht). — out-

capaeity: bergruimte. — carrying c: ward c: uitgaande lading. — to

laadvermogen ; draagvermogen. — lift- book c.: lading aannemen. — c.-hold:

ing c: hefvermogen. laadruimte.—o.-boat: vrachtboot.—

capital: kapitaal; hoofdsom. — acting c.-boom: ladingboom.—c.-capacity;

(= circulating; floating; rolling; laadvermogen. — c.-port: ladings-

working) c: bedrijfskapitaal.—dead poort. — c.-steamer: vrachtboot.

c.: dood kapitaal. — fixed c: vast carman: besteller; kargeleider; sleeper.

kapitaal. — invested c.: kapitaal earriage: vervoer; vracht; spoorvracht.

dat belegd is. — share c: aandeelen — railway c: spoorvracht. — c.

kapitaal. — to trade on borrowed charges: spoorvracht. — c. forward:

c.: met geleend geld handel drijven. — ongefrankeerd. — c. free: franco. —

autborised (= nominal) c: maat- c.-paid: franco; vrachtvrij. — c.

schappelijk kapitaal. — paid up c: paid Goole: vrachtvrij Goole.

gestort kapitaal.—uncalled (= unis- carrier: 1) vrachtrijder. 2) vrachtboot.

sued = unpaid) c: aandeelen in — private c: vervoerder,

portefeuille. — to invest (= to em- earry: 1) transporteeren; 2) inhebben

bark) c. in: geld steken in. — to (fading).—this steamer cariies 3600

raise c: geld opnemen.—c. account: tons deadweight: heeft 3600 ton

kapitaal-rekening. — c. expenditure: laadvermogen. — to c. a meaning

kapitaal-uitgave. een beteekenis hebben. — to c. for-

capitalisation: kapitalisatie. • ward: transporteeren; op nieuwe re-

capitalise: kapitaliseeren; van kapitaal kening overbrengen. —to c. forward

voorzien. to new account: op nieuwe rekening

capitalism: kapitalisme. overbrengen; op nieuwe rekening boe-

capitalist: kapitalist. ken. — (amount) carried forward

capper: opfager (bij een auctie). (= over): transporteere.—toe. out an

capsize: omslaan; doen omslaan; kap- or'der: een order uitvoeren. — toe. out

seizen. a contract: een contract uitvoeren; na-

capsule: capsule. — to c: van een cap- komen. — to c. over: reporteeren. —

sule voorzien. We have carried this amount to the

captain's copies: kapitein's kopieën debit of your account: hebben U

(connossement). — c. protest: kapi- voor dit bedrag gedebiteerd,

teinsprotest. calrrylng-capacity: laadvermogen. —

capture: buitmaken (van een schip c. trade: vrachtvaart; goederenverdoor een oorlogvoerende macht). — voer. — c. agent: expediteur. to c. the trade: den handel bemachti- carry-over: rescontre. gen. eart: sleeperswagen. — to c.: sleepen.

carat: karaat. — gold of 18 c.s fine: cartage: sleeploon; voerloon.

18 karaatsgoud. carter: sleeper.

carbon copy: doorslag. — c. paper: carton: karton. — packed in c.s: in

calques papier; carbonpapier. kartonnen doosjes.

card- index: kaart-index. case: 1) kist; pakkist; omhulsel. 2)

care: zorg. — good o.: zorgvuldigheid; (wissel) portefeuille. 3) proces, geding,

goede zorgen. — to bestow great c. — c. extra: kist extra. — c. Book:

upon: veel werk besteden aan. — emballageboek. — c. of need: noodr

«are of (= c/o): per adres. adres. — to c: in kisten verpakken.—

caretaker: conciërge. cased goods: goederen in kisten.

cargo: lading; vracht (= verscheepte cash: contant (geld).—nett c: cassa;

goederen); vrachtgoederen. — to have netto d contant. — prompt c.: extra

a c. of: een vracht... inhebben. — contant; gloeiend contant. — to pay

bulk c.: gestorte lading. — damaged c.: contant betalen. — c. against doc-

c: beschadigde lading. — full c: uments: contant tegen documenten,

scheepsvracht; volle lading.—general — c. down: contant. — c. less 3

c: stukgoederen; lading stukgoede- per Cent.: 3% voor contant. — to

Sluiten