Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CASHIER — CHARTER

sell for c. (= against c): d contant verkoopen. — 3 per Cent. for c.: 3% voor contant. — c. within 6 weeks: contant binnen 6 weken. — o. at banks: geld bij bankiers. — c. in hand: geld in kas. — to send c. with order: vooruit betalen. — to pay in c.: in geld betalen. — to be out of c. (= to be short of c): geen geld aan kas hebben. — my c. itlocked up in trade: mijn geld zit in de zaak. — to put a person in c.: iemand dekking zenden. — c. account: kasrekening.

— c. advance: voorschot in geld. — c. book: kasboek. — c. credit: bankcrediet; blanco crediet in rek. cour. — c. customer: contante betaler. — c. discount: korting voor contant. — c. keeper: kashouder. — c. payment: contante betaling. — c. payment on delivery: betaling d contant by' levering. — c. price: prijs d contant. — c. prize: geldprijs (by wedstrijd). — c.-register: kasregister. — c. sale: verkoop d contant. — c. takings: ontvangsten aan de kas. — c. on Delivery: rembours; onder rembours.

— c. on delivery packet: verrekenpakket. — c. on delivery service: remboursdienst. — to c.: verzilveren;

— to c. a cheque: een chèque verzilveren.

cashier: kassier; kashouder.

casing paper: pakpapier.

cask: vat. — m the c.: op fust.

casual customer: ongeregelde klant.

casualty: ramp; ongeval. — casualties

to ships (= casualties at sea):

schee psrampen. catch on: opnemen.—the article caught

on well: ging er goed in; nam flink

op. — a good c: een voordeelige

koop.

cattle- boat (= c.-steamer): veeboot. CC = Compte Courant = Account Current.

Cent.: American c. = 1 halfpenny. — Dutch c. = 1/5 penny. — per Cent. = %. — the three per c.s: de 3% rentegevende staatsfondsen. — I made c. per c. out of the transaction: ik heb 100% op die zaak verdiend. — a ten per c. commission: een provisie van 10%. — a c. per c: een woekeraar.

certificate: certificaat. — builder's c:

bijlbrief. — c. of deposit: depositobewijs. — c. of incorporation •.Koninklijke bewilliging. — c. of origin: certificaat van oorsprong. — c. of registry: zeebrief. — to issue a c.: een verklaring afgeven.

certify: verklaren; waarmerken. — to c. a cheque: een chèque waarmerken.

cf. = confer: vergelijk.

c & f = cost and freight.

C.f.O. = Cork for orders.

chaffer: dingen; pingelen.

chairman of the Directors: President Commissaris.

Chamber of Commerce: Kamer van Koophandel.

chance customer: ongeregelde klant.

change: 1. klein geld. — no c. given: gepast geld s.v.p.l — 2. verandering: c. for the better: verbetering. — 'Change = Exchange: beurs. — on 'C.: op de Beurs. — during 'C. hours: onder beursty'd.

charge: pry's. — at a moderate c: goedkoop. — at a nominal c.: tegen zeer geringe kosten. — at a small c.: tegen betaling van een klein bedrag. — to make no c. for: niets berekenen voor. — to be delivered on board free of c.: vrij aan boord te leveren. — c.s: kosten; onkosten. — heavy c.s: groote kosten. — incidental c.s: bijkomende kosten. — account (= note = statement) of c.s: onkostennota. — c.s to be deducted: onder aftrek van onkosten. — c.s included: onkosten inbegrepen. — book of c.s: onkostenboek. — to assume c. of: de leiding op zich nemen''van. — to c.: berekenen; in rekening brengen; laten betalen. — to c. a commission: provisie in rekening brengen. — to c. one with expenses: iem. voor onkosten belasten. — to c. goods to one's account: goederen op iem.'s rekening schrijven. — cases are eed for: Kisten worden in rekening gebracht. — We have eed you with £ 16: We hebben u £ 16 in rekening gébracht. — to c. forward: nanemen. — charging freight forward: onder naneming der vracht. — the letter was eed as being overweight: de brief was met strafport belast, daar hij te zwaar was.

charter: charteren; bevrachten. — c. =

Sluiten