Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CLEARANCE — COMMERCIAL

ing Bank"). — to c. the box: the bus lichten. clearance: 1) uitverkoop; 2) uitklaring.

— c. Certificate (= c. Label): Acte van Uitklaring. — c. eale: uitverkoop.

Clearing House: Verrekeningscentrale; Verrekenkantoor; likwidatiekas.

clerieal error (mistake): schrijffout. — c. staff: administratief personeel. — c. work: schrijfwerk.

clerk: klerk; kantoorbediende; employé. — corfidential c.: procuratiehouder. — head c.: chef; afdeelingschef. — junior c.: jongste bediende. — managing c.: oudste (eerste) klerk. — senior c.: oudste bediende. — unpaid (unsalaried) c.: volontair. — to engage a c.: een klérk aanstellen; aannemen.

— correspondence c.: correspondent. elfent: klant.

clientage = clientèle: clienteele.

close: money is c.: geld is krap. — c. upon 200 shareholders: dichtbij de 200 aandeelhouders.

Close: sluiten; afsluiten. — to e. an account: een rekening (af)sluiten. — to o. a bargain: een koop sluiten. — the steamer is on the point of closing: de stoomboot is bijna afgeladen. — to c. a contract: een contract sluiten. — to c. with: contracteeren met. — to c. elsewhere: bij iemand anders koopen.

— the deal was closed out: de transactie werd afgewikkeld.

closing hour: sluitingsuur. — c. price: slotkoers. — at c. time: op het sluitingsuur.

c/o = care of.

coal: kolen. — to c.: kolen innemen. coaler: spoorweg bestemd voor het kolenvervoer; kolentrein. coaling-station: kolenstation. coaster: kustvaarder. coasting trade: kusthandel; kustvaart.

— c. vessel: kustvaarder. coble: visschersboot.

Code of Commerce: Wetboek op den Handel. — c. telegram: Code-telegram.

cognisability: kenbaarheid.

coin: muntstuk; gemunt geld. — bad (base; counterfeit; false) c.: valsche munt. — ready c.: contanten; gereed (baar) geld; klinkende munt. — depreciation of c: depreciatie (waar¬

devermindering) van het geld. — current c.: gangbare munt. — c. of the realm: wettige munt. — small c.: kleine munt; kleingeld. — subsidiary c.: pasmunt. — token c.: teekenmunt.

— trade c.s: negotiepenningen. — to c.: aanmunten. — to c. again: hermunten; overmunten .— expense (= cost) of c.ing: muntloon.

coinage: aanmunting.

coiner: valsche munter.

cold-storage: zie: Ware hou se.

collapse: krach. — the c. of a house: de val eener firma.

collapsible tube: tube.

collateral: onderpand. — loan secured by Stock-Exchange c: beleening op prolongatie. — c. security: zakelijk onderpand.

collect: innen; afhalen. — to c. an order: een bestelling opnemen. — to c. the 'letters: de bus lichten.

collecting agency: incasso-bureau. — c. banker: met het incasso belaste bankier. — c. charges: incassoloon; incassokosten; afhaalkosten. —o. clerk kaslooper. — c.-van : afhaalwagen.

collection: het incasseeren; het innen; (bus)lichting. — for c.: ter incasso.

collector: kaslooper.

combine: combinatie, syndicaat; kongsie.

come to hand: inkomen.— your letter has c. to hand: we hebben Uw brief ontvangen. — cargo is coming forward freely: er wordt veel lading aangeboden. — as soon as new buyers c. forward: zoodra zich nieuwe koopers opdoen. — negotiations have c. to nothing: de onderhandelingen zijn op niets uitgeloopen. — the contract has c. to an end: is afgeloopen.

— to c. to business: tot zaken komen. command: bestellen; een opdracht

geven. — to c. a ready sale: flink aftrek vinden. — to c. a high price: een hoogen prijs opbrengen. — to c. a high rent: een hooge huur doen. — a. c.: een opdracht; bestelling.

commencing salary: aanvangssalaris.

commerce: handel.

commercial: commercieel; handels. — c. advice (= report): handelsbericht.

— c. affair: handelskwestie; handelszaak. — c. agent: handelsagent. — c. alliance (= treaty): handelsver-

Sluiten