Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONFIDENTJAL — CONTRACT

eonfidential clerk: procuratiehouder.—

c. person: vertrouwensman. &;<ns

confirm: bevestigen.

confirmation of order (= of sale): orderbevestiging. — c. commission: acceptprovisie.

conflicting: this information is very c.: deze inlichtingen zijn zeer tegenstrijdig. — c. claims: strijdige aanspraken,

conform: to be c: conform zijn; overeenstemmen. — to c. to sample: aan het monster beantwoorden.

conformity: to book in c.: conform boeken.

congestion of work: opeenhooping van werk. — c. of cargoes : opeenhooping van ladingen.

connection (= connexion): relatie; connectie; verband; verbinding. — to be in c. with: in verbinding staan met. — to establish a business c.: connecties aanknoopen. — to build up c.s.: klandizie vormen; connecties aanknoopen. — to have a large c. in the wholesale trade: goed ingevoerd zijn in den groothandel. — to work up a c.: klandizie vormen. — the c. is completed: de (telefonische) aansluiting is tot stand gébracht. — an old-established business with a first-rate c: een van ouds bestaande welbeklante zaak.

consecutively numbered: in volgorde genummerd.

consider: ontzien. — we must c. our customer's feelings: we moeten onzen klant ontzien. — applications without testimonials will not be eed: zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden.

consideration: vergoeding; betaling; premie. — for and in c. of the sum of: voor de somma van; tegen genot van. — bankers undertake for a c. to control the lists of drawings: bankiers belasten zich tegen betaling met het nazien der trekkingslij sten. — to take an offer into c.: op een offerte ingaan.

consign: adresseeren; zenden. — eed goods: commissiegoed(eren); consignatie goederen. — to the consignation of: per adres.

consignee: geadresseerde; ontvanger; geconsigneerde.

De Fkoe, Woordenboek.

consignment: zending. —goods ine: commissiegoed; consignatiegoederen. — bywayof c: in consignatie. — to send on c: in consignatie zenden.— c. account: consignatierekening. — c. note: vrachtbrief.

consignor: afzender; verzender.

Consolidated debts: geconsolideerde schulden. — c. threes: 3% consols.

consols: Engelsche Staatsschuldbrieven.

constructive total loss: wettelijk verlies.

consul: consul.

consulage: consulaatskosten.

consular agent: consulaire agent. — c. fees: consulaatskosten. — c. office: consulaat. — Ac. Invoice has to be declared before the consul of the place in the United Kingdom from which the goods are exported: een consulaire factuur moet worden verleden ten overstaan van enz.

consume : verbruiken; omzetten; — to be eed: uitverkocht zijn.

consumer: afnemer; consument. — regular c: vaste afnemer.

consumption: consumptie; verbruik; afzet. — in c.: invoerrechten inbegrepen. — released for home c.: in consumptie gedeclareerd.

consumptive demand: vraag voor con- ' sumptie; consumptievraag.

Cont. = Continent.

contain: bevatten. — 6 cases each containing 20 pair of curtains: 6 kisten d 20 paar gordijnen.

contango: prolongatiepremie. — to c: prolongeeren. — c. day: le dag van de : Settlement.

Continental orders: bestellingen uit het buitenland.

contingency fund = fonds voor onvoorziene uilgaven.

continuation day = contango day.

continue a business: een zaak voortzetten. — c. an account: een positie reporteeren.

contract: contract. — te break a c.:

een c. verbreken. — to continue a c.: een c. verlengen. — to draft a c.: een c. opstellen. — to draw up a c.: een c. opmaken. — to enter into a c.: een c. aangaan. — to evade a c.: een c. ontduiken. — to execute a c. in counterpart: een c. in duplo verlijden. — to fulfill a c.: een c. afwikkelen. — to live up to a c.: een c. na-

2

Sluiten