Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONTRACTION — COUNTER

leven. — to make a c.: een c. aangaan.

— to terminate a c: een c. beëindigen (opzeggen). — by private c: bij onderhandsch contract. — to be under c. to . ..: volgens contract moeten ... contractueel verbonden zijn om . . . — c. of sale: contract-nota; koopcontract.

— fulfilment of a c.: afwikkeling van een contract. — c.-note: koopbrief je; verkoopbriefje. — c. rate: contractprijs. — to c.: zich contractueel verbinden; contracteeren. — to c. a loan: een leening sluiten. — to put out to c.: aanbesteden. — to c. for a work: een werk aannemen. — c.ing parties: contracteerende partijen. —

contraction of orders: vermindering van

bestellingen. i l '

contractor: aannemer. — advertising

c.s: advertentiebureau. contributory value: dragende waarde. Control: a Government c. stamp: een Rijkscontrolemerk. — to gain (= to obtain) c. of: in handen krijgen. — to have c. of the funds: de fondsen béheeren. — to gain c. of a market: ■ een markt in handen krijgen. — to c. ; a market: een markt in handen hebben (beheerschen). convenience: at your earliest c.: zoo

spoedig mogelijk. controller: controleur. conversion: conversie; omzetting. — c. j

loan: conversie leening. conversible: converteerbaar. — Convert into: omrekenen. — c. into English money: inEngelsch geld omrekenen. — c. into metric measures: in metrieke maten omrekenen. — c. notes into cash: bankbiljetten verzilveren.

convertible: inwisselbaar. — c. bond: converteerbare obligatie.

convey: 1) vervoeren; 2) overdragen. — to c. one's property: zijn eigendomsrechten) overdragen.

conveyance: 1) vervoer; 2) overdracht.

cooked balance: geflatteerde balans.

cooperage: kuiploon.

co-partner: firmant; compagnon; medevennoot. — co-partnership: firma; vennootschap.

copy: copie. — for c. conform: voor eensluidend afschrift. — captain's c.: kapiteinskopie. — c. of a B/L (B/E, etc): exemplaar.

copying ink: kopiêerinkt. — c. press: kopiêerpers.

Corn: koren; graan. — sweet c: mais. — c. broker: makelaar in graan. — c.-chandier: meelhandelaar. — o.-harvest: graanoogst. — c. Exchange: Korenbeurs.

corner: corner (combinatie van haussiers). —to o. the market: de baissiers in het nauw drijven door heimelijk alle voorraden op te koopen.

corporate body: rechtspersoon; zedelijk lichaam. — in a o. capacity: als rechtspersoon.

corporation: rechtspersoon.

correct: to find c.: accoord bevinden. — if found c: na accoordbevinding. — to c. an account: een rekening verbeteren. — eed invoice: verbeterde factuur.

correspond: correspondeeren. — to c. to sample: beantwoorden aan het monster. — c.ing clerk: correspondent.

oorrespondence: correspondentie. — to carry on (= to conduct) the e: de correspondentie voeren. — incoming c: inkomende c. — outgoing (= outward) c.: uitgaande c. — to be (= to stand) in c. with: in c. staan met. — to attend to the c.: de post afdoen. — c. clerk: correspondent.

correspondent: correspondent. — foreign e: 1) correspondent in de vreemde talen; 2) vertegenwoordiger in het buitenland.

corrugated paper: golfkarton.

co-signatory: medeonderteekenaar.

co-signature: medeonderteekening.

cost: kostprijs; inkoopsprijs. — cases are charged at c. = we charge you at c. for the cases: de kisten worden tegen kostenden prijs in rekening gebracht. — at c. price: tegen kostenden prijs (inkoopsprijs). — at any c.: tot eiken prijs. — c. and freight: kost en vracht; vracht inbegrepen. — c. freight and insurance: kost, vracht en verzekering.— c.s: (gerechts)kosten.— what does it c. you: waar komt het u op te staan? , co-surety: medeborg.

cotton-bagging: paklinnen. — c. mill: katoenfabriek. ' counter-bid: tegenbod. — o. claim: tegenv ordering.

Sluiten