Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEMAND — DISCHARGE

full d. of a parcel: een partij zonder manco ontvangen. — to sell for immediate d.: loco verkoopen. — to sell for future d.: op levering (= termijn) verkoopen. — d. oontract: leveringscontract. — d. free: bestelloon. — d.-man: loopknecht. — d. order: volgbriefje. — d.-van: bestelwagen. — Goods d.book: expeditieboek. demand: vraag. —there is little d. for it: er is weinig vraag naar. — it is in good d.: er is veel vraag naar. — m great d.: zeer gezocht. — slackened | d.: verminderde vraag. — to meet the d.: in de vraag voorzien. — on d.: op vertoon. demonetize: buiten koers stellen. demurrage: overliggeld (voor schepen) ; staangeld (spoorwaggons); liggeld (postpakketten). —to incur d.:in liggeld vervallen. — to keep clear of d.: van liggeld vrijblijven. — days on d.: overligdagen. denomination: benaming; bedrag; coupure (van effecten). — fixed d.s: vaste coupures. department store: warenhuis. deplete: verminderen. — d.d: uitverkocht.

deposit: inlage; dépót; storting; deposito. — certificate (= receipt) of d.: depositobewijs. — in (= on) d.: ü deposito. — d. on current account: deposito op rekening courant. — d. on call: deposito zonder opzegging.

— to make a d.: een bedrag storten. — to receive d.s: geld in deposito nemen. to withdraw one's d.: zijn deposito opvragen. — d. account: deposito rekening. — d. rate: deposito rente.

— to d. with: deponeeren; storten bij.

— d. receipt: deposito bewijs.

depositor: inlegger; deposant.

depot: pakhuis; warenhuis.

depreciation (in value): waardevermindering; reductie; afschrijving.

depress: drukken (prijs). — d.ed: gedrukt.

depression: malaise; gedrukte toestand.

— general d.: algemeene gedruktheid. derelict: onbeheerd ronddrijvend schip

of wrak. design: dessin; patroon. despatch: verzending. — further d.: - doorzending. — d. money: despatch

money; (vergoeding voor het 'binnen

den bepaalden tijd laden en/of lossen

van schepen). — d. Note: adreskaart;

Postpakketformulier. — d. goods:

ijlgoederen. destination: bestemming. —- ultimate

d.: eindbestemming. detain an order: een order aanhouden. deteriorate: in kwaliteit achteruitgaan.

— to d. by keeping: minder worden

van het liggen. deviate from one's cour se: uil zijn koers

gaan.

deviation: deviatie; afwijking.

difference: to split the d.: h t verschil deden. — to pay the d.: (het ontbrekende) bijbetalen.

differential duties: differentieele rechten.

difficulty: moeilijkheid.—to meet a «.: aan een moeilijkheid het hoofd bieden. — to get over (= to overcome = to surmount) a d.: een moeilijkheid te boven komen. — he made difficulties: hij maakte bezwaren. — pecuniary d.ies: financieele moeilijkheden. — to be involved in d.ies: in geldelijke moeilijkheden gewikkeld zyn.

director: commissaris. — Board of d.s: Raad van Commissarissen. — Chairman of the d.s: President-Commissaris. — Managing d.: Directeur.

directorate: Raad van Commissarissen; Bestuur.

directory: adresboek. — commercial d.: handelsadresboek. — telephone d.: telefoonboek.

disabled: ontredderd.

disbursements: verschotten; uitschotten. — to refund d.: verschotten terugbetalen.

discharge a debt: een schuld betalen. — d. a bond: een schuldbekentenis inlossen. — to d. one's liabüities: zijn verplichtingen nakomen. — d. a cargo: een lading lossen. — cargo to be d.d as fast as steamer can deliver: lossing zoo snel als het schip kan uitleveren. — at the d.: by het lossen. — to be discharging: in lossing liggen. — dischargmgberth: losplaats. — d. of a bankrupt: rehabilitatie. — to obtain (= to receive) one's d.: gerehabiliteerd worden. — he obtained bis d.: hem werd décharge verleend. — a good d.: een

Sluiten