Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRAW — DUTY

d.: gedomicilieerde wissel; domiciliumwissd; domicilie. — d. for collection: incassowissel. — payment by our d. at 60 days from daté of shipment: betaling per onzen wissel op 60 dagen na datum van verscheping. — to advise a d.: een wissel adviseeren. — to issue a d.: een wissel afgeven. — to meet a d.: een wissel honoreeren. — to take up a d.: een wissel betalen. — a d. reply to a letter: een conceptantwoord op een brief. — to d. a prospectus: een prospectus opstellen (= ontwerpen). draw: trekken (a bill). — to d. from: - betrekken van. — to d. on: trekken op.

— to d. on one's capital: zyn kapitaal aanspreken. — to d. out a sum: een bedrag opvragen. — to d. up (a letter, etc): (een brief enz.) opstellen. — to d. up in duplicate: in duplo opmaken.

drawing: trekking. — day of d.: trekkingsdag. — at a d.: bij een uitloting.

— d.s: ontvangsten.

drawback: restitutie (van rechten; van accijns). — the great d. is the cost: het groote bezwaar hiertegen zijn de kosten.

drawee: betrokkene.

drawer: trekker.

dress a shop window: uitstallen; ilaleeren. — d. goods: japonstoffen.

drive up a price: een prijs opdrijven.

droop: prices are ding: de prijzen dalen.

drop a claim: een eisch intrekken. — to d. a matter: een zaak laten rusten. — d. an article: een artikel laten uitvallen. — prices are d.ping: de prijzen dalen. — a d. in quotations: een daling in de koersen. — don't d. : niet stootenl

droppings: lekkage.

drug in the.market: winkelknecht (=

onverkoopbaar artikel), drum: groote bus. — a d. of cod: een

vat stokvisch. dry: keep d.: drooghouden. —d. doek:

droogdok. — d. goods: manufacturen. ds. = Ds. = dues; duties. d. s. = d/s = days' sight. dty = Dty = duty.

due: verschuldigd. — the money d. to me: het mij verschuldigde geld. — to become (= to fall) d.: vervallen; betaald moeten worden. — d. on the lst of June: per 1 Juni = valuta 1 Juni.

— the interest (the debt) becomes d.: de rente (de schuld) vervalt. — d. date: vervaldatum. — the steamer is d. to-morrow: de stoomboot wordt morgen binnen verwacht. — to take d. note of: goede nota nemen van.

dull: lusteloos; stil; traag. — d. of sale: weinig in trek. — d. season = d. time of business: stille (slappe) tijd; komkommertijd.

dullness: slapte.

duly: te zijner tijd.

dummy: étalage kist (doos etc.)

dump: de overproductie tegen lage prijzen in het buitenland verkoopen. — to d. the market: de buitenlandsche markt van dergelijke dingen voorzien.

dun: manen. — d.ning letter: maanbrief.

dunnage: stuwage. — d. mat: stuwmat.

— to d.: van stuwage materialen voorzien.

duplicate: een duplo. — in d.: in duplo.

dutiable: accijnsplichtig; belast.

duty: douanerechten. — clear of d.: pry van rechten. — subject to d.: onderhevig aan recht; accijnsplichtig. — countervailing d.: represaillerecht; contrarecht. — differential (= discriminating) d.: differentieele rechten.

— free of d. = d.-free: cry' van rechten. — legacy d.: successierecht. — to levy ad.: een recht heffen. — liable to d.: accijnsplichtig. — d. on = d. paid: in consumptie; invoerrechten inbegrepen; rechten betaald. —-d. off: in entrepot; invoerrechten niet inbegrepen. — excise d.: accijns. — incomirg d.ies: inkomende rechten. — prohibitive d.: prohibitieve rechten.

— protective d.: beschermende rechten. — fiscal d.: fiscale rechten. — specific d.: specifieke rechten. — (d. w. z. naar het gewicht). — ad valorem d.: waarderecht. — stamp d.: zegelrecht.

Sluiten