Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EACH — ENTRY

E.

eaeh: sixpence e.: 6d per stuk. empty: leege kist; leeg fust; leegt wagon.

E. and O. E.: errors and omissions encash: innen.

excepted. enclose: insluiten. — enclosing our

early returns: snelle omzet. — our earlier Invoice: onder insluiting van factuur.

letter: onze voorgaande brief. enclosure: bijlage.

earnings: ontvangsten; verdiensten; in- end: at the e. of May: ultimo Mei.

komsten. — gross e.: bruto ontvang- endorse: endosseeren; overdragen; in-

sten.—nett e.: netto ontvangsten. vullen; garandeeren; mede-ond'ertee-

ease down; (= e. off): verflauwen; kenen. — duly e.d: behoorlijk af geverslappen, teekend. — to e. a view: een opvatting

easy: kalm; flauw. deden.

ebb: to be at an e. (to be at a lower; endorsee: geëndosseerde; endossaat.

to be at the Iowest e.): (zeer) ge- endorsement: endossement. — e. in

drukt zijn (verwaarloosd (verlaten) full: regelmatig endossement. — res-

. ■• \ trictive e. (= irregular e.): onregel-

B. O. Eastern Central (a Postal Dis- matig (onvolledig) endossement. —

trict in London). _ special e.: regelmatig (volledig)

effect: to take e.i m werking treden; endossement.

van kracht worden. — this advance endorser: endossant.

will take e. on . ...: deze prijsver- endowment insurance: kapitaalverzeke-

hoogmg gaat in op — to the e. ring.

that ...-.behelzende dat — engage a clerk: een klerk aanstellen.—

discountable e.: verdisconteerbaar to e. a broker: een makelaar nemen.

? J — 6,8: ^ez^" — no* e"8: ëeen — e.d at: werkzaam bij. — tobee.d

fonds aanwezig. — to e. a sale: een upon something: iets onderhanden

verkoop tot stand brengen. hebben.

6' m "fkortin8 van exempli gratia: engagement: verbintenis. — to meet

Wordt steeds uitgesproken for instance one's e.s -.zijn verplichtingen nakomen.

(for example): bijvoorbeeld. — running e.s: loopende verplichtin-

embargo: embargo. — to place e. on gen. — without e.: vrijblijvend.

( = to lay an e. on = to put under engineering-works: machinefabriek.

e.): embargo (beslag) leggen op. — enhance a price: 1) een prijs verhoooen ■

to take away (= to take off) the 2) opjagen (bij een auctie).

e. = to remove (= to raise) the e.: enhancement: prijsverhooging.

Jut embargo opheffen. enlarge a business: (a shop): een zaak

embark m speculalions: zich in specu- uitbreiden.

laties begeven; speculeeren. — toe. enquire after: informeeren naar.

on a venture: zich in een onderne- enquiry: verzoek om inlichtingen.

ming wagen; deelnemen aan enter: boeken; aanteekenen; binnen-

embarrassments: involved in pecuni- komen; inschrijven. — to e. to the

ary-ti.V" financieele moeilijkheden credit of an account: een rekening

gewikkeld. crediteeren. — to e. in a register: in

emergency sak: gedwongen opruiming. een register inschrijven. — to e.

employment: dienst; betrekking. — to goods: goederen aangeven (declaree-

throw out of e.: werkeloos maken. — ren). — to e. an order: een bestelling

to be thrown out of employment: noteer en. — to e. into a contract:

buiten betrekking geraakt zijn. een contract sluiten. — to e. into

employer: patroon; werkgever. — e.'s partnership with: zich associeeren

liability: werkgevers risico. — e.'s met. — to e. upon an office: een be-

liability Insurance: Ongevallenver- trekking aanvaarden.

zekering. entry: paspoort; boeking; inschrijving

emporium: stapelplaats; magazijn. - (b.v. van indigo). — port of e.:

enter: boeken; aanteekenen; binnenkomen; inschrijven. — to e. to the credit of an account: een rekening crediteeren. — to e. in a register: in een register inschrijven. — to e. goods: goederen aangeven (declareeren). — to e. an order: een bestelling noteeren. — to e. into a contract: een contract sluiten. — to e. into partnership with: zich associeeren met. — to e. upon an office: een betrekking aanvaarden. entry: paspoort; boeking; inschrijving (b. v. van indigo). — port of e.:

Sluiten