Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. O. E. — EXPENSE

inklaringshaven. — e. for Home Use (ex ship): aangifte tot betalingspaspoort. — e. for free goods: aangifte tot tossing van goederen vrij van inkomende rechten. — e. for warehousing: aangifte tot bekoming van consent tot entreposeering. — to make an e.: een post boeken. — sale by e.: verkoop bij inschrijving. E. O. E. = errors and omissions excepted.

equal: to be e. to a task: opgewassen zijn tegen een taak. — to be e. to sample: beantwoorden aan het monster.

equivalent: tegenwaarde; equivalent. — the e. in Dutch currency: de tegenwaarde in Nederlandsch courant.

errand-boy: loopjongen.

establish oneself: zich vestigen. — e.ed business: gevestigde zaak. — longe.ed relations: langdurige (= veeljarige) relaties. — e.ment: handelshuis.

estate: the insolvent e.: de failliete boedel. — to administer an e.: een boedel beheeren.

estimate: [prijs)begrooting; raming. — a conservative e.: een matige schatting. — a liberal e.: een ruime schatting. — to submit an e.: een begrooting geven van de kosten. — to make an e. of the damage: de schade opnemen (= taxeeren). — to fall short of the e.: beneden de raming blijven.

— a rough e.: een ruwe (= globale) schatting. — e.d tare: geschatte tarra.

evade the postage: het porto ontduiken. evasion: ontduiking. even: of e. date: van denzelfden datum. ex: ex; zonder; niet inbegrepen; aangevoerd per. — e. ship: uit het schip,

— e. mill Ashton: af fabriek A. — e. Bremen quay: van boord ontvangen Bremen; levering op de plank Bremen. — Boston e. ship: B. ex schip.

— e. store Huddersfield: af fabriek jj_ — e. dividend: ex dividend; zonder dividend;. — e. interest: ex rente.

exact: to find e.: accoord bevinden. examine goods: goederen onderzoeken.

— on examining our books: bij hel doorzien onzer boeken. — e. accounts: rekeningen nazien.

examination: the invoice is under e.:

de factuur wordt nagezien. excess (of) weight: overwicht; overgt»

wicht. — e. shipment: het te veel verscheepte. — e. Profits Tax: Oorlogswinstbelasting.

Exch. = Exchange.

exchange: beurs; wisselkoers; ruü. —> first of e.: prima. — second of e.: secunda. — account of e.: wisselrekening. — bill of e.: wissel. — bond of e.: wisselcontract. — course (= rate) of e.: wisselkoers. — list of e. (= e.-list): koerslijst. — e. level: koersniveau. — e.-time: beurstijd. — e. as per endorsement: koers volgens endossement. — e.-broker: wisselmakelaar. — e. office: wisselkantoor. — e. operators: beursmenschen. _—■ to e.: wisselen; ruilen. — e. commission: wissel-courtage.

exehequer: schatkist. — e. bill: schatkistbiljet [thans vervangen door: treasury bills = schatkistpromesse). — e. bond: schatkistbiljet.

excise duty: accijns. — e.-steamer: douaneboot.

excited: onrustig; opgewonden.

ex coup. = ex coupon.

ex div.(= ex d.). = ex dividend.

execute a bottomry bond: een bodemerij overeenkomst sluiten. — e. an order: een order uitvoeren. — e. a contract: een contract nakomen (= uitvoeren).

execution: to carry into e.: uitvoering geven aan. — to levy e. against a person for debt: executoriaal beslag leggen op iemands bezittingen wegens schuld.

executor: executeur; uitvoerder.

exempt from stamp-duty: vry' van zegel.

exhausted: our stock is e.: onze voorraad is op (= uitverkocht).

exhibit: uitstalling; het uitgestalde; étalage-artikel.

exhibition: tentoonstelling. — international e.: wereldtentoonstelling.

exhibitor: exposant.

ex Int. = ex interest.

expedite delivery: de aflevering bespoedigen.

expense: kosten. — to defray e.s: de kosten bestrijden. — to entail e.: kosten met zich medebrengen (= veroorzaken). — to incur e.s: onkosten maken. — to cut down (= pare down = reduce) e.s: de uitgaven verminderen; bezuinigen. — to save e.: kosten besparen. — the initial e.:

Sluiten