Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREIGHTER — GOLD

vrachtprijzen; tarieven. — f.-agent: vrachtagent. — f. quotations: vrachtkoersen. — i. steamer: vrachtboot. — f.-train (Am.): goederen trein.

freighter: 1) bevrachter; 2) vrachtboot. — tramp f.: wilde vrachtboot.

friend = business f.: klant; correspondent.

fulfilla contract:.eere contract uitvoeren; nakomen.

fulfilment of a contract: afwikkeling (= naleving) van een contract.

f uil: volledig; compleet. — in f.: in zijn geheel; in eens af. — f. disclosure: volledige aangifte. — f. prices: flinke prijzen. — to be f. up: volop orders hébben.

fully-paid = f. paid up: volgestort.

fullweigbted: volwichtig.

fund: fonds. — f.s of the estate: be¬

schikbare gelden uit den boedel. — ample f.s: ruime middelen. — personal f.s: private middelen. — to provide (= to find) f.s: fonds bezorgen; fonds fourneeren; dekking zenden. — the account is in f.s: de klant heeft een tegoed (= is voor). — they request to be put in f.s for their claim: zij verzoeken het bedrag hunner vordering te ontvangen. — f.ed debts: gefundeerde (= gevestigde) schulden.

further order: nabestelling. — to f.: bevorderen. — f. to our letter dated 8th inst., we now ...: ten vervolge op ons schrijven van den 8en dezer. . .

furtherance: bevordering.

future market: termijnmarkt. — f.s: bestellingen op termijn. — to speculate in f.s: termijnzaken doen. — in the near f.: binnenkort.

G.

gather information about: inlichtingen inwinnen (= informaties nemen) omtrent.

gazette: the London g.: de Engélsche Staatscourant. — to appear (= to be) in the g.: failliet zijn.

general average: avery grosse. — g. cargo: lading stukgoederen. — g. ship: vrachtschip; met stukgoederen geladen schip —g. endorsement: blanco endossement. — g. meeting of shareholders: algemeene vergadering van aandeelhouders.

gentleman: I, the undersigned, John Lindsay, of Canterbury in the County of Kent, gentleman, do hereby give you notice: Ik, ondergeteekende, J. L. van C. in het graafschap Kent, zonder beroep, verklaar hierbij.

get low: dalen (in prijs). — g. up: stijgen. — to g. in one's debts: zijn vorderingen binnen krijgen. — the g. up: het uiterlijk; de uitvoering.

gilt-edged securities: prima (= soliedé) fondsen.

give on loan: uitleenen. — g. an order to: een bestelling doen bij. — the stock g.s out: de voorraad raakt op. — to g. procuration to: procuratie ver-

leenen aan. — to g. way: dalen, achteruitgaan (prijzen).

glazed cardboard: geglansd karton.

glut: overvoeren. — raisins are a g. on the market: rozijnen worden ruim aangeboden.

go: this article will not g. under £ 3: dit artikel gaat niet (= is niet te krygen) beneden de £3. — to g. into partnership with a person: zich met iemand associeeren. — to g. off: aftrek vinden. — to g. down: dalen (in prijs). — these goods will g. forward before the 16th: deze goederen gaan voor den 16"1 af. — to g. through the books: de boeken doorzien. — to g. through a commission account: een provisierekening doorzien. — to g. up: stijgen (in pry's). — it is impossible for us to find out which parcels g. with the various Bs/L: het is ons onmogelijk na te gaan wélke partijen béhooren bij de verschillende connossementen. — a going ' concern: een bestaande zaak.

gold: withdrawal of g.: goudonttrekking. — g. bond: goudobligatie. — g. drain: goudonttrekking. — g. Standard: gouden standaard. — fine

Sluiten