Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOOD — HANDY

g.: zuiver goud. — refinable g.: zilverhoudend goud. — Standard g.: muntgoud. good: I am £ 3 to the g.: ik heb £3 te vorderen. — to make g.: vergoeden.

— to be g. for a sum: goed zijn voor een bedrag. — in g. order and condition: goed geconditioneerd. — g. will: goodwill.

goods: to obtain g. from: goederen betrekken van. — piece g.: manufacturen. — by fast g. train: als ijlgoed. — g. account: goederenrekening.

— g. delivery book: expeditieboek.

— g. manager: chef der vrachtafdeeling. — g. platform: goederen perron.

— g. service: goederentreinen (regeling). — g. shed: goederenloods. — g. traf tic: goederenvervoer. —g. train: goederentrein. — g. truck: goederenwagen; bagagewagen. — g.-van: bestelwagen; goederenwagen; bagagewagen.

Government loan: staatsleening. — g.

Warehouse: Rijks-Entrepot. grace: days of g.: respijtdagen. grade: kwaliteit; gradeering. — lowg.:

ordinair; gering. grading: nivelleering. grant a letter of credit: een credietbrief

verleenen. graving doek: droogdok. gross proceeds: bruto opbrengst. — g.

weight: bruto gewicht. group together: bijeengroepeeren. guarantee: garandeeren; instaan voor.

— to g. a bill: een wissel avaliseeren.

— a g.: een garantie. — g. fund: garantiefonds. — to give a g.: cautie stellen.

guarantor: avalist. guard Invoioe-book: factuur ordner. guardian: bestuurder. guidance : for your g.: te uwer inlichting.

H.

H = harbour.

Haberdashery: garen en band; fournituren.

had: to be h. of: te verkrijgen bij. —

halfway: to meet one h.: iemand halverwege tegemoet komen.

hall: markthal. — h.-marked gold: gewaarborgd goud.

hammer: to bring to the h.: onder den hamer (= op een auctie) brengen.

— to come (= to go) to (= under) the h.: onder den hamer komen. — to be h.ed: uit de effectenbeurs gestooten worden (wegens faillissement).

hand: werkman; fabrieksarbeider. — by h.: in handen (op brieven). — to buy at second h.: tweedehands koopen.

— to buy at first h.: uit de eerste hand koopen. — we have a great many orders in h.: we hebben zeer veel bestellingen. — to have in h.: (vast) in handen hebben. — to leave an offer in h.: een offerte vast in handen laten. — to put an order in h. (= to take an order in h.): aan de uitvoering eener order beginnen. — in first h. (in second h.) in de eerste (in de tweede) hand. — on h.: voorhanden ; in voorraad. — the. stock on

h.: de aanwezige voorraad. — to have an inquiry on h.: een aanvraag in handen (ontvangen) hebben. — the article remained (= lay) on h.: het artikel was onverkoopbaar; men bleef ermee zitten. — it is thrown on our h.s: we blijven er mee zitten. — to come to h.: voor de hand komen (bij de lossing). — an instrument under your h.: een door U geteekend stuk.

— to buy from h. to mouth: alleen voor onmiddellijke behoefte koopen. — to change h.s: in andere handen overgaan. — to lay h.s on: in handen krijgen; bemachtigen. — to work h. in h. with: samenwerken met. — to h.: doen toekomen; overhandigen. — to h. in: afgeven. — when h.ing in an order: bij het doen eener bestelling.

— to h. in an order to: een bestelling doen bij. — to h. over a business: een zaak overdoen.

handing-in office: kantoor van afzending (telegram).

handle : 1) doen in; handelen in; 2) behandelen; hanteeren.

handling: het behandelen. — rough h.: ruwe behandeling.

handy: the money came very h.: het

Sluiten