Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANÜING — IMPRESSED

geld kwam goed te pas; zeer gelegen, hogshead: okshoofd.

— h. vessels: schepen van middel- hold: the prices h.: handhaven zich.— matige grootte, (freight market term). the offer h.s good till de of-

hanging market: trage; lustelooze markt. ferte blijft van kracht tot ...; wij

harbour: haven. — commercial (= laten de offerte vast in handen tot ...

mercantile) h.: handelshaven. —fish- — buyers are h.ing off: de koopers

ing h.: visschershaven. — inner h.: houden zich op een afstand. — to h.

binnenhaven. — sea h.: zeehaven. the market: de markt beheersclien. —

hard(er) : vast(er) (stemming). to h. that .. .: beslissen dat .... —

harden: stijgen. — h.ing: prijshoudend, holder: houder (v. een wissel).

haulage: transportkosten (naar of van home: huis; naar huis; binnenlandsch.

het schip). — h. freight: thuisvracht. — h. rails:

hawser: sleeptros. binnenlandsche sporen. — h. trade:

H. B. M. C. = His (Her) Britannic binnenlandsche (= Engélsche) handel.

Majesty's Consul. — h.-voyage: terugreis; thuisreis.

head: hoofd; rubriek. — h. clerk: eerste homeward : naar huis; thuis. — h.

bediende. — h. office: hoofdkantoor. freight: thuisvracht. — h. rates:

— h. mark: hoofdmerk. — to make vrachtprijzen voor terugkeerende scheh.way: vooruitkomen. pen.

heading: rubriek. — under separate hon our: honoreer en. — to h. a bill: een

h.s: onder afzonderlijke rubrieken. wissel betalen. — to meet with due

heart: to have at h.: behartigen. h.: gehonoreerd worden.

heavy: traag (markt). — h. lras: zwaar hosiery: gebreide goederen.

verlies. — ah. order: een groote (= house: handelshuis; firma. — the h.: omvangrijke) bestelling. — to go off de Effectenbeurs. — h. agent: makeh.: langzaam (moeielijk) verkocht wor- laar in huizen. — h. holder: gezinsden.— h. fail in stocks: sterke daling hoofd. —h. bill: droge wissel, in effecten. — ah. buyer: iemand die h. p. = horsepower. veel koopt. — the heaviest custom- huik: ligger; hulk. ers: de grootste (= beste) klanten. huil: romp; casco.

Helrs: Brown h.: de Erven Brown. hundred: great h.: 120.

hhd(s): hogshead(s). hundredweight (= cwt.): 112 Eng.

high-grade: eerste soort. — a h.-speed ponden.

steamer: een snelvarende boot. — a hurry: to h. up a work: een werk be-

house of h. standing: een solied huis spoedigen. — to h. up the execution:

(= firma). haast maken met de uitvoering.

H. M. C. = His (Her) Majesty's hypothecate: verpanden.

Gustoms. hypothecation: verpanding.

identify: aanduiden. — to i. goods by marks: goederen door merken aanduiden.

identity: to prove one's i.: zich legitimeeren.

1. e. = id est (wordt uitgesproken that is to say en beteekent: dat wil zeggen).

impede navigation: de scheepvaart stremmen.

implied: onuitgesproken; stilzwijgend. — an i. undertaking: een stilzwijgen¬

de verzekering (= belofte). — an i. condition: een stilzwijgende voorwaarde.

import: importeeren; invoeren. —i.s: invoerartikelen; invoerprodukten. — i.duties: invoerrechten.

importation: invoer. — i.s: invoerartikelen.

importer: importeur.

impracticable order: onuitvoerbare order.

impressed stamp: drukzegel.

Sluiten