Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IMPRISONMENT — INSET

imprisonment for debt: gijzeling.

improve: stijgen (in prijs). — i.d conditions: verbeterde toestand. —i.ment: stijging.

improver: volontair.

in: in; op. — i. the market: op de markt. — paper i. quires: papier aan riemen. — to get one's money i.: zijn geld binnen krijgen. — the i.s and outs: alle détails; de finesses. —

in : afkorting van inch(es).

inactive: loom; stil.

inanimate: lusteloos, traag.

incast: toegift.

incidental ezpenses: bijkomende kosten. —. i.s? bijkomende kosten.

incline lower: omlaag gaan (in prijs).

inclose: zie: enclóse.

included: daaronder begrepen; met inbegrip van.

ineluding all charges: met inbegrip van alle kosten; alle kosten daaronder begrepen.

inclusive of: inclusief; inbegrepen; met

inbegrip van; daaronder begrepen. income: inkomsten. — a source of i.: een bron van inkomsten. — i. bonds: inkomsten-obligatiën. — i.-duty = i.-tax: inkomstenbelasting. incorporate: als rechtspersoon erkennen. — i.d company: als rechtspersoon erkende Maatschappij. lncrease: opslag. — i. in prices: prijsverhooging. — to i.: stijgen. — to i. a price: een prijs verhoogen. — to i a bid: een bod verhoogen. — to i. I the rent: de huur opslaan. — to i. by: verhoogen met; toenemen met. indebted: to be heavily i.: diep in de schulden zitten. — i.ness: schuld. — Gertificate of indebtedness: schuldbekentenis. indemnification: schadevergoeding. —

a claim to i.: recht op vergoeding. indemnify for: schadeloosstellen voor. indemnity: schadevergoeding. indent: bestelling uit het buitenland. indorse = endorse. inexpensive: goedkoop; billijk. inferior: to be i. to sample: niet met

het monster overeenkomen. inf late: opvoeren; opjagen; kunstmatig hoog houden. — i.d values: kunst- , matig opgedreven waarden. inflation: inflatie, waardevermindering van het geld.

De Froe, Woordenboek.

inf lux of gold: goud aanvoer.

inform a person of something: iemand iets melden; iemand met iets in kennis stellen. — to keep a person well-i.ed: iemand goed op de hoogte houden. — he should be fully i.ed upcn this matter: hij dient hieromtrent volledig te worden ingelicht.

Informant: berichtgever; zegsman.

Information: inlichtingen; advies. — for your i.: te uwer inlichting. — to give confidential i.: vertrouwelijke inlichtingen verschaffen. — definitie i. is not obtainable: nauwkeurige inlichtingen zijn niet te verkrijgen. — to ask (for) i.: inlichtingen inwinnen.

— to furnish full i. j volledige inlich. tingen verstrekken. — to take one's i. :

informeeren. — the i. su-pplied is not reliable: de verstrekte inlichtingen zijn niet betrouwbaar. — i. bureau: informatie-bureau.

informer: klikspaan.

infringe rights: rechten schenden.

ingot: staaf.

Inherent vice: gebrek van het goed zelf;

eigen gebrek. injury: schade; averij. inland navigation: binnenvaart. —

i. bill: binnenlandsche wissel, — i.

postcard: binnenlandsche briefkaart.

— i. revenue: rijksinkomsten. — i. trade: binnenlandsche handel.

inoperative: this signature is i.: deze

handteekening heeft geen waarde. Inquire about .... from . . .: informeeren naar . ... bij ... . — to i. into the cause: een onderzoek doen naar de oorzaak. — i.d for: gevraagd. inquiry: onderzoek; prijsaanvrage. — i. for: vraag naar. — to have an i. on hand: een aanvraag in handen (= ontvangen) hebben. — on i.: bij navraag. — on further i.: bij nader onderzoek. —to make (= to institute) inquiries: informaties (= inlichtingen) nemen (= inwinnen). — to institute (= to set on foot) inquiries: een onderzoek instellen. — i. agency (= i. office): informatiebureau. inscribed stock: inschrijving op H grootboek; aandeelen op naam. insert: opnemen; plaatsen. — to i. a clause: een clausule opnemen. — to i. a date: een datum invullen. inset: los blad {in krant of tijdschrift).

3

Sluiten