Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L — LIMIT

L.

l/a = last account. left: to be 1. till called for: posleres-

labour: werk; arbeid; werkkrachten.— Xante.

skilled 1.: vakarbeiders. legal tender; wettig betaalmiddel. — 1.

lace: vitrage. proceedings: rechtsgeding.

laden in bulk: met stortgoederen geladen, legalisation: legalisatie. — for 1.: ter

lakh (= lac): 100.000 rupees. legalisatie.

land: lossen; aan wal brengen. — Led: lender:geldgever; leener.

gelost. — Led terms: geloste condities, length: to wnte at 1. on: uitvoerig schry-

— Led terms Huil: geloste condities ven over.

Huil. — Led weight: uitgeleverd ge- less: onder aftrek van. — L 5 per tent.:

wicht. _ to get (= to be) Led with met 5% rabat; met 5% korting.

an article: met een artikel blijven zit- letter of advice: adviesbrief. — 1. of

ten (= opgescheept zitten). — Led credit: credietbrief. — 1. of introduc-

property: grondeigendom. — the Led tion: introductiebrief. — 1. of Mart:

interest: de grootgrondbezitters. — kaperbrief. — covering L: begetei-

l.ing charges: lossingskosten. — l.ing- dend schrijven. — to register a 1.:

stage: steiger.—\ ingweight: lossings- een brief aanteekenen. — to make up

gewicht; uitgeleverd gewicht. — the I.s for the post: brieven voor de post

Office of the 1. Registry: het Ka- gereed maken. — byl.: schriftelijk.—

daster. I-8 patent: patent. — L-balance: brie-

languid: slap; lusteloos. venweger. — l.book: kopieboek. — 1.

lapse: afloope(n) (v. e. contract). — 1. box: brievenbus. — l.paper: postpa-

of a policy: verval van een polis. — pier. — 1. scales: brievenweger.

1. of time: tijdsverloop. level: (prijs)niveau.

large merchant: groothandelaar. — to liability: aansprakelijkheid. — limited be in a 1. way (of business): groote L: beperkte aansprakelijkheid. — Jizaken doen. — business (transacted) mited 1. Company: naamlooze eenat 1.: groote (= ruime) afzet. nootschap.

late-comers: telaat komers. — at the liabilities: passiva; verbintenissen;

lst- uiterlijk. schulden. — to meet L: aan fman-

launch: tenderboot. — to L: te water cieele verplichtingen voldoen; (= ze

laten nakomen). — unable to meet his 1.:

lav in an article: een artikel opslaan. — niet in staal zijn schulden te betalen

to 1. in stock: voorraad inslaan. — to liable: to be 1. on a B/E: aansprakelijk

1. attachment: beslag leggen, — to zijn voor de betaling van een wissel.

1. out money on improvements: geld lieenee: letter of 1.: accoord; verleening

besteden aan verbeteringen. — to l.up:' van surseance van betaling,

opleggen (v. schepen). — Ldays = lien: recht van retentie; pandrecht;

l.ing days: ligdagen; laadtijd. verband. .

Law Merchant: Handelsrecht; Wetboek life insurance: levensverzekering,

van Koophandel. lifeless: lusteloos; flauw.

Vb. = pound. Ut* a cargo: een lading innemen; ver-

L/C = Letter of Credit. voeren. ^

ld = ltd. = limited. ügbt in weight: licht van gewicht. — 1.

lead seal: plombeerlood. ship: vuurschip.

leading makes: hoofdartikelen; bekende lighter: lichter. — 1. man: schipper.

fabrikaten lighterage: lichterloon; het lichten.

leakage: lekkage; coulage. limit: limiet. — to extend (= to raise)

leaking: lekkage; lekken. a 1.: een limiet verhoogen. — to reach

leave: the steamer is due to L: de the L: „raken (franchise). — to

stoomboot vaart af . .. . state a L: een limiet opgeven.— to

ledger: grootboek. be tied to a 1.: aan een limiet gebonden

Sluiten