Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEASUREMENT — MONEY

measuring 2000 tons: boot groot 2000 ton. — steamer measuring 2000 gross register tons: stoomboot metende 2000 bruto register ton. measurement: afmeting. — outside m.: buitenwerks; (= van buiten gemeten).

— inside m.: binnenwerks. medium: 1) middel; gemiddeld; 2) bemiddeling; tusschenkomst. — circulating m.: circulatiemiddel. — m.grade: middensoort.

meet: betalen. — to m. accounts: rekeningen betalen. — to m. a bill: een wissel betalen. — to m. the expenses: de onkosten bestrijden. — to m. one's obligations: zijn verplichtingen nakomen. ■— to m. the requirements: aan de vereischten voldoen.

meeting: vergadering. — first m. of creditors: verificatievergadering.

melt down: omsmelten.

memo == memorandum.

memorandum: memorandum. — m. of Association: Acte van oprichting.

mereantile: handels-. — m. advices == m. reports: handelsberichten. — m. agency: informatiebureau. —m. class handelsstand; koopmansstand. — m. community: handelswereld. — m. connexions : handelsbetrekkingen ; handelsrelaties. — m. law: handelsrecht. — m. line: handelsstand. — m. marine: handelsvloot; koopvaardijvloot. — m. men: kooplui. — m. nation: handel drijvende natie; handelsvolk. — m. negotiation: handelsverkeer. ■— m. pursuits: handelsvak; handelsbedrijf. — m. system: mercantilisme. — m. term: handelsuitdrukking. — m. town: handelsstad.

— m. usage: (handels)usance.

mercantilism: mercantilisme.

mercantilist: mercantilist.

merchandisable: verkoopbaar; gangbaar.

merchandise: (koopmansgoederen; koopwaar. — general m. '.stukgoederen

— goods, wares and m.: have en goed.

— m.-account: goederenrekening. merchant: koopman; groothandelaar;

inzonderheid hij die handel drijft met het buitenland; ook in samenstellingen. — coal-, corn-, spirit-, winemerchant: body of m.s: de koopmansstand; de handel. — city m. = m. prince: handelsmagnaat. — m. dor-

mant: stille vennoot. — forwardingm. expediteur. — m.'s account: koopmansboekhouding. — m.'s clerk: handelsbediende. — m.'s Court: handelsrechtbank. — m.'s goods: koopmansgoederen. — m.'s office: handelskantoor. — m.'s prices: groothandelprijzen; engros prijzen. — m.man: koopvaardijschip. — m. shipping Act: Wet op de Koopvaardij. — to m.: handel drijven.

merehantable: verkoopbaar; courant; geldswaardig.

Messrs.: de(n) Heeren.

metal filament: metaaldraad.

metallic currency: metaal; metalen geld; standpenningen.

metrie measure: metrieke maat.

middle-grade: middelsoort. — m.-man: tusschcnpersoon. — m. price: middenprijs; middenkoers. — in the m. of Marcb: medio Maart. — by the m. of March: tegen half Maart.

midstream: op stroom.

mlll-owner: fabrikant.

Mincing Lane: de Productenmarkt.

minimum subscription: minimum inschrijving.

mining shares = m. stocks: mijnaandeelen. — m. concession: mijnconcessie.

Hint: the Government m.: de Rijksmunt. — to m.: aanmunten.

mintage: muntloon.

misdescription: verkeerde uitlegging.

misrepresentation: verkeerde (of onware) opgave.

miss: don't m. this opportunity: laat deze gelegenheid niet voorbijgaan. —a m.ing letter: een zoek geraakte brief.

mistake: to make a m. in counting: zich vertellen.

mode of doing business: wfhze van zaken doen.

monetary: financieel. — m. system: muntstelsel; muntvoet. — Latin m. Convention: Latijnsche Unie.

money: geld. — to embark m. in spec-: ulations: geld in speculaties steken.

— to in vest m. in: geld steken in; geld beleggen in. — to put (= to place) m. on interest: geld op rente zetten. — to put m. in tea-plantations: geld in theeplantages steken.

— to raise m.: geld opnemen. — to sink money in a concern: geld in een

Sluiten