Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER — PART

staande vorderingen. — to o.-trade: de loef afsteken (in den handel); voorbijstreven. — to be o.-tradcd: (door zijn concurrenten) overvleugeld worden. — o.turn sample: uitvalmonster. — o.ward cargo: uitgaande lading. — o.ward rates: koersen voor uitgaande vrachten. over 5 per Cent.: boven de 5%. — o.board: overboord. — to be o.burdened: het veel te druk hebben. — to o.buy oneself: te veel koopen. — o.capitalized: overgekapitaliseerd. — o.-carriage: het te ver vervoeren. — o. draft: bedrag dat te veel gedisponeerd is bij bankier; in rek.-courant voorgeschoten som. — to o.draw an account: ov er disponeer en; zijn tegoed overschrijden. — the account is o.drawn: de klant is achter (= staat debet). — o.due: achterstallig; over tijd; te laat. — to o.-estimate: over¬

schatten. — to o.haul: grondig nazien. — o.-insured: te hoog verzekerd. — to o.lap the date: den datum overschrijden. — to o.look: over H hoofd zien. — o.measure allowance: korting voor overmaat. — o.sea(s) trade: overzeesche handel. — o.sight: abuis; verzuim. — to o.stock oneself: te veel inslaan. — the market is o.stocked: de markt is overvoerd. — an o.stock: een te groote voorraad. — o. supply of tonnage: te groot aanbod van scheepsruimte. — to work o.time: overwerken. — o.valued metal: overschat metaal. — o.weight: te zwaar. — o.weight: stille uitslag. — o.whelmed with order&ioverstelpt met bestellingen.

Owner: eigenaar; reeder. —Managing o.: boekhouder (van een schip). — part o.: mede-eigenaar. — o.ship: eigendomsrecht.

ownery: reederij.

pack-cloth: paklinnen.

package: 1) pak; collo. 2) verpakking, emballage; 3) pakloon. — frail p.: onsterke verpakking. — p.book: emballage boek.

packer: verpakker; embaïleur.

packet: pakje. —• p. goods: goederen in pakjes; verpakte artikelen. — p.boat: pakket boot.

packing: 1) verpakking; 2) pakloon. — mode of p.: (wijze van) verpakking. — charge for p.: verpakkingskosten. —. p. extra: exclusief emballage; emballage extra. —■ p. free: franco emballage. — p. in oil-cloth lined cases extra: verpakking in met wasdoek bekleede kisten extra. — p. not included: emballage niet inbegrepen. — p. department: emballage-afdeeling. — p.house: emballage-inrichting. — p.paper: pakpapier.

paid: insufficiently p.: onvoldoende gefrankeerd. — (fully) p. up: volgestort.

paper currency: papiergeld — fine p.: puike wissels. —brown p.: pakpapier.

par: pari. — at p.: d pari. — above p.:

P.

boven pari. — below p.: beneden pari. — issue p.: emissiekoers; koers van uitgifte. — mint p.: muntpari. — p. of exchange: wisselpari. pareel: 1) pakje; pakket; 2) partij. — a p. of goods: een partij goederen. — to deliver p.s: pakjes bezorgen. — p.s delivery Company: expeditieonderneming; besteldienst. — p.s receipt: rcca (in pl. van connossement). — bill of p.s: factuur. — p. booking cffice: bestelgoederen-bureau. — p. clerk: goederenklerk. — p. post: pakketpost. — by p. post: als postpakket. — postal p.: postpakket. parent company: de oorspronkelijke

maatschappij. pari: to rank p. passu (with): dooreen leverbaar zijn; gelijke rechten hebben (als).

part: of the first p.: te eener (= ter eenre) zijde. — of the second p.: ter andere zijde. — on your p.: uwerzijds. — in p. payment: op afbetaling; in mindering van; op rekening. — to pay in p.: gedeeltelijk betalen* — p. and parcel: integreerend deel. —

Sluiten