Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PARTICULj

to p. with: afstand doen van; afstaan ;

verkoopen. particular average: avery particulier. partly paid: niet volgefourneerd. partner: firmant; compagnon; vennoot.

— acting (= active = working = ordinary) p.: werkend vennoot. — dormant (= silent = sleeping) p.: stiüe vennoot. — junior p.: jongste vennoot. — senior p.: oudste vennoot.

— to be admitted as a p.: als compagnon worden opgenomen.

partnership: firma; vennootschap (onder firma). — articleE (= deed) of p.: acte van vennootschap. — to dissolve a p.: een vennootschap ontbinden. — to form a p.: een vennootschap aangaan. — to enter into p. with: zich associeeren met.

party: persoon. — contracting p.: contractant. — to bring the parties together: de beide partijen tot elkaar brengen. — parties to a bill: wisselpersoneel.

pass-book: inlegboekje; kassiersboekje; rekening-courantboekje. — to p.: vrij geven. — to p. a balance-sheet: een balans goedkeuren. — to p. in conformity: gelijkluidend boeken. — we have p.ed this amount to the debit of your account: we hebben U voor dit bedrag gedebiteerd; uw rekening voor dit bedrag belast. — to p. an order to: een bestelling doen bij. — to p. from hand to hand: van hand tot hand gaan. — to p. off an article on a person: iemand iets aandraaien.

— to p. on a letter: een brief doorzenden.

passenger: by p. train: als bestelgoed.

— p.-agent: reisagent. — p.-service: passagier sdienst.

patent: patent. — to take out a p. for: patent nemen op. — p. packing: patentverpakking. — p.ed articles: patentgoederen.

pattern: patroon; staal. — p.-book: stalenboek. — p.-card: staalkaart.

pay: betalen. — to p. accounts: rekeningen betalen. — to pay 10 per Cent. down (= cash): 10% contant betalen. — to pay £ 150 in bonuses: £ 150 aan tantièmes uitkeeren. — the business did not pay: de zaak rendeerde niet. — the speculation did not p.: de speculatie leverde geen

\ — PER

winst op. — to p. one's own: rendeer en. — to p. a price: een prijs besteden. — pay to the order of Mr. A.: voor mij aan den Heer A. of order. — p. Mr. A.: voor mij aan den Heer A. — to p. in an amount: een bedrag storten. — to p. into a bank: op een bank doen; bij een bank storten. — to p. a cheque into a bank = to p. in a cheque to a bank: een chèque aan een bank ter incasso geven. — to p. a sum into Court: een som in gerechtelijke bewaring stéllen. — to p. for: betalen. — to p. off: aflossen. — to p. off debts: schulden afbetalen (= afdoen). — to p. up: aanzuiveren; volstorten. — to p. up in full: volstorten.

payable: verschuldigd; vervallen. — to make p.: betaalbaar stellen.

payee (of a bill): nemer.

pay er for honour: intervenient.

paying: winstgevend. — a p. price: een loonende prijs. — p.-in slip: specificatiebiljet; bordereau; stortingsformulier. — p. weight: netto-gewicht.

payment: betaling. — p. on account (= p. hy instelment): afbetaling. — p.s are always made promptly: betalingen geschieden altijd prompt. — cash p.: contante betaling. — to meet a p. : betalen; een betaling doen. — to obtain p.: betaling erlangen. — to present for p.: ter betaling aanbieden. — to suspend p.: betalingen staken. — in p. of our accounts: ter vereffening onzer rekening. — in default of p.: bij wanbetaling. — on p.: by' betaling. — on p. of: tegen betaling van.

pen: to run the p. through a debt: de pen door een schuld halen.

penalty clause: strafclausule.

per: per. — p. advice: volgens advies. — p. balance: per saldo. — p. bearer.: door brenger (dezes). — p. this date: per heden. — p. order: op bestelling. — at 1 shilling p. pound: tegen 1 shilling per pond. — p. waggon: per waggon. — as p. account: vólgens rekening. — as p. charter party: volgens chertepartij. — as p. order; volgens opdracht. — p. pro: per procuratie. — shipped p.: verscheept per.

Sluiten