Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERCENTAGE — POST

percentage: 1) percent; percentage; 2) previsie; tantième.

perform a contract: een contract uitvoeren (= nakomen).

performance: due p. of a contract: richtige naleving van een contract.

perils of the sea: gevaren der zee; zeeevenementen.

perishable goods: aan bederf onderhevige goederen.

permanent customer: vaste klant. — p. debts: gevestigde (= gefundeerde) schulden.

permit: permissiebiljet; vergunning voor verzending.

perpetual debts: blijvende (= onaf losbare) schulden. •

person: to apply in p.: zich persoonlijk aanmelden.

personal estate: roerende goederen. — p. security: persoonlijke zekerheid.

— p.s: roerende goederen. petition: to file a p. in bankruptcy:

zijn faillissement aanvragen.

petties: kleine onkosten.

petty expenses: kleine onkosten.

picked: uitgezocht; uitgelezen.

pickings: afval; uitschot.

piece of cloth: coupon laken. — by p.: op stuk. — to work by the p.: op stuk werken. — to sell by the p.: aan het stuk verkoopen. — p. goods: manufacturen. — p.-worker: stukwerker.

pilferage: diefstal.

pilot cutter: loodskotter.

pilotage: loodsgeld.

plaee: 1) plaats; 2) betrekking. — of this p.: alhier. — in your p.: d costi.

— to p. an amount in the debit of an account: een rekening voor een bedrag debiteeren. — to p. to a person's credit: iemand crediteeren voor. — to p. an order with: een bestelling doen bij. — to p. a steamer on (the service): een boot in de vaart brengen.

plant: installatie. — fixed p.: vaste installatie.

plate glass insurance: spiegelglasverzekering.

pledge a ship: een schip verpanden. — to p. property: eigendommen verpanden. — to p. oneselfi zich borg stellen. —' to p. as a security: tot onderpand geven.

ply: varen; dienst doen. p. m. = post meridiem: in den namiddag.

point: vergelijken; collationeeren; pointeeren. — to p. to: wijzen op. — to rise a few p.s: een paar punten (= dollar centen per bushel) stijgen. —

' gold p.: goudpunt. — minor p.s: ondergeschikte punten. — the sore p.: het teere punt. — to make a. p. of: zich toeleggen op. — in p. of: wat aangaat. — in p. of time: in tijdsorde.

poliey: polis. — cost of p.: polisgeld. — marine p.: zeeverzekeringspolis. — open p. (= floating p. = contract p.): open (= contract = doorloopende) polis. — a paid-up p. (= a p. free of premiums): een premievrije polis.

— time p.: tijdpolis. — urdisputable p.: onaantastbare polis. — valued p.: getaxeerde polis. — voyage p.: reispolis. — p. of insurance: assurantiepolis. — a p. without profits: een polis zonder aandeel in de winst. — to take out a life p.: een levensverzekering sluiten.

political economy: staathuishoudkunde.

P. O. O. = Post Office order.

poor value = slechte kwaliteit.

popular: to be p. with: in trek zijn bij.

port: haven(stad). — p. of arrival: haven van aankomst. — p. of call: aanloophaven; orderhaven. — p. of clearance: uitklaringshaven. — p. of delivery: leveringshaven. — p. of departure: haven van vertrek. — p. of destination: bestemmingshaven.

— p. of discharge: lossingshaven. — p. of distress: noodhaven. — p. of embarkation: haven van inscheping.

— p. of entry: inklaringshaven. — p. of export: uitvoerhaven. — p. of import: invoerhaven. — p. of loading: ladingshaven. — p. of refuge: noodhaven; vluchthaven. — p. of registry: haven van herkomst. — to put into p.: een haven binnenloopen.

— p. warden: havenmeester. porterage: draagloon; besteïloon. position: financial p.: soliditeit. — his

p. is considered very strong: zijn financieele positie wordt voor zeer sterk gehouden. — to lay one's p. bef o re one's creditor s: zijn toestand aan zijn crediteuren blootleggen. post: post. — by first p.: met de eerste

Sluiten