Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QUINTAL — RECEIVABLE

quintal: 100 K.G.

quotation: noteering; prijsopgaaf.

quote a price: een prijs noteeren; stellen; opgeven. — q. a price as low as possible; een prijs zoo laag mogelijk

stellen. — to q. lor an article: prijsopgave voor een artikel verstrekken. — wheat q.s higher: tarwe staat hooger. qt. = quintal.

radiotelegram: radio(tele)gram; draadloos telegram.

rail: spoor. — home r.s: Engelsche spoorwegaandeelen. — by r.: per spoor. — on r.: franco waggon.

railage: spoorvracht.

railway company: spoorwegmaatschappij. — r. bond: spoorwegobligatie.

— r. carriage: spoorvracht. — r. fares: personentarief. — r.-rates: spoorwegtarieven. — r. shares: spoorwegaandeelen. — r. yards: stationsemplacement.

raise money: geld opnemen; geld leenen.

— r. a price: een prys verhoogen. — to r. a price: een prys opjagen {bij een auctie). — the r.: de verhooging.

rally: zich herstellen. — the market rallied from its depression: de markt herstelde zich. — a. r.: een herstel; een stijging (der prijzen).

range of samples: stel monsters.

rank: a house of r.: een aanzienlijk handelshuis. — to r. for dividend: voor dividend in aanmerking komen.

— to r. in priority: de voorkeur heb- j ben. — to r. equally: gelijke rechten hebben. — to r. pari passu (with): dooreen leverbaar zijn.

rash speculation: onbezonnen speculatie.

rate: prijs; koers. — r.s: tarief. — at a cheap r.: goedkoop. — at a dear (= high) r.: duur. — bank r.: bankdisconto. — r. of discount: discontovoet. — at the current r. of exchange: tegen den koers van den dag. — r.s of freight: vrachttarieven. — r. of insurance: assurantiepremie — r. of interest: rente(voet). — r.s of postage: posttarieven. — r.s and taxes: belastingen. — second r.: tweederangs. — to r. at: bepalen op. — r. war: tarievenoorlog.

rat(e)able contribution: evenredige bijTin Froe, Woordenboek.

droge. — to contribute rat(e)ably: percentsgewijze bijdragen. ratify a contract: een contract ratificee-

ren (= bekrachtigen). raw: onbewerkt. — r. cotton: ruwe (= onbewerkte) katoen. — r. material: grondstof. re: aangaande; betreffende; in zake. reach: prices have not yet r.ed bottom : de prijzen hebben hun laagsten stand nog niet bereikt. readily: grif; gereedelijk. readjust: matters were r.ed: de zaak

werd geschikt. ready: gereed. — to meet with r. sale: flinken aftrek vinden; goed gaan. — r. money: contanten; contant. — r.money business: zaak waar slechts d contant wordt verkocht. — r.-made: gemaakt; confectie. real money: klinkende munt. — r. price: werkelijke prijs. — r. tare: netto tarra. — r. estate (= r. property): onroerende goederen. realisation: verkoop; verzilvering. realise: te gelde maken; opbrengen. — to r. securities: stukken te gelde maken. — to r. a price: een prijs opbrengen. reasonable price: billijke prijs. rebate: korting; aftrek. recede: terugloopen; dalen in prijs. receipt: kwitantie; ontvangbewijs; recu.

— to produce a r.: een kwitantie overleggen. — clean r.: schoon recu,

— the r.s: de ontvangsten. — to r.: kwiteeren; voor voldaan teekenen. — to r. for: (affteekenen voor. — r.ed statement: gekwiteerde nota. — to acknowledge r. of: de ontvangst berichten van. — r. stamp: plakzegel (postage stamps are used as such).

receivable: te ontvangen. — bill r.: te innen wissel.

4

Sluiten