Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RETURNED — RUSH

sh. each: ledige kisten kunnen worden teruggezonden tegen 5 sh. per stuk. Returned-letter office: Bureel der rebuten.

revenue: inkomsten. — r. account: exploitatie-rekening. — r.-cutter: rechercheschip; douanekotter. — r. officer: douane. — r. stamp: belastingzegel. — r.s inkomsten.

reverse: rugzijde; revers. — to experience r.s: tegenspoed hebben.

review: the penod under r.: het tijdperk waarover het verslag loopt.

Tevise a pricelist: een prijslijst herzien.

revival of trade: herleving (= opbloei) van den handel,

revoke a bid: een bod intrekken. — to r. an offer: een offerte terugnemen.

re-weigh: herwegen.

rlde at anchor: voor anker liggen.

rider: allonge.

right: if r.: na accoordbevinding. — to reserve a r.: zich een recht voorbehouden.— r. of access: recht van toegang.

ring: syndicaat; combinatie van beursspeculanten.

rise • stijgen. — the r.: de stijging. — r. in prices: stijging der prijzen. — 1o undergo a r.: rijzen; stijgen. — a sharp r.: een sterke stijging. — to be on the r.: stijgen. — to buy for the r. = to go in for a r.: d la hausse speculeeren, — to have a sudden r.: plotseling omhoog gaan. — ar.: opslag; salarisverhooging.

risk: risico. — to take r.s at a low premium: tegen lage premie assurantie verleenen. — against all r.s: tegen alle risico's.

risky: gevaarlijk.

rival: mededinger; concurrent. —■ r. firm: concurreerende firma. — r. makes: concurreerende fabrikaten.

rivalry: to enter into r. with a person: iemand concurrentie aandoen.

river port: rivierhaven.

Toad-borne: per as vervoerd.

rockbottom price: afbraakprijs.

room: beurs(zaal). — in the room: in beurskringen; op de beurs.

rotation: volgorde. — by r.: volgens rooster. — r. number: volgnummer.

rough calculation: oppervlakkige berekening; raming. — on a r. calculation : naar schatting.

round: in r. figures: in een ronde som;

globaal. — ar. = a r. trip: een uit en thuis reis. I roundsman: (boodschap)looper ; loopknecht. rub off: afgeven (kleuren). rubbish: bocht.

ruin: to save from r.: van den ondergang redden.

ruination price: afbraakprijs. ruinous: zwaar verlies gevend; ruineerend.

rule: usance; handelsgebruik. — hard and fast r.: vaste regel. — prices r. higher: de prijzen staan hooger. — orops r. good: de oogst staat goed. rummage-sale: uitverkoop; opruiming. rumour: gerucht. — there are r.s: er hopen geruchten. — to spread (= to circulate) r.s: geruchten rondstrooien. — ugly r.s: booze geruchten. — to r.: zeggen; geruchten rondstrooien. — it is r.ed that: er wordt gezegd dat...; er gaat een gerucht dat.. . run: hopen. — this ink r.s: deze inkt loopt uit. — these colours r.: deze kleuren hopen door elkaar. — these hills r. less than 90 days: deze wissels hopen minder dan 90 dagen. — the price r.s at par: de prijs (= koers) staat op pari. — our stock r.s low: onze voorraad raakt op. — to r. off: vervallen. — these articles r. off readily: deze artikelen vinden f linken aftrek; gaan flink van de hand. — to r. off smoothly: glad van stapel hopen. — oustoms r. only upon these goods: rechten worden slechts van deze goederen betaald. — their privilege nas r. out: hun privilege is geëindigd. — our stock nas r. out: onze voorraad is op. — to be r. out (of a thing): uitverkocht zijn. — to r. short: opraken. — to r. up a price: een prijs opjagen (bij een auctie). — to have a great r.: zeer veel toeloop hebben. — a r. of customers: een groote clientèle. — ar. was made on the bank: de bank werd bestormd.

running account: hopende rekening. — per r. foot: per strekkende voet. —» r. days: achtereenvolgende dagen. — r. landing numbers: achtereenvolgende landingsnummers; bij seriën.

rural districts: het platteland.

rush order: spoedorder; spoedbestelling.

Sluiten