Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SHIPMENT — SICK

makelaar; scheepsagent; cargadoor.

— s.broker's business: cargadoorszaken. — 8. broker's clerk: waterklerk.

— s.broker's firm: cargadoorsfirma. —- s.-chandler: handelaar in scheepsvictuali n. — s.-holder = s.-owner: reeder. — s. repairer: scheepshersteller. — 8.'s agent: scheepsagent. — s.'s busband: boekhouder (mede-reeder). — s.'s log: scheepsjournaal. — s.'s papers: scheepspapieren. — s. store dealer: handelaar in scheepsvictuali n. — s.wright: scheepstimmerman.— s.yard: scheepstimmerwerf.

shipment: inlading; aflading; afzending. — to sell for immediate s.: op aflading verkoopen; op termijn verkoopen.

shipped weight: ingenomen gewiekt.

shipper: afzender; aflader; inlader; exporteur; bevrachter. — firm of s.s: exportfirma.

shipping: 1) scheepvaart; 2) scheepvaartgelegenheid; 3) schepen; scheepsgelegenheid; tonnenmaat; 4) verscheping; expeditie. — the harbour is crowded with s.: de haven ligt vol schepen. — to take s. for goods: schepen bevrachten. — ready for s.: klaar ter verscheping. — s.-agent: expediteur'. — s. charges: inladingskosten.

— s.-clerk: expeditie-klerk. — s. company: scheepvaartmaatschappij.

— s.-department: expeditie-af deeling.

— s.-Exchange: scnippersbeurs. — s.-firm = s.-house: export-firma. — s. intelligence: scheepstijdingen; scheepvaartberichten ; scheepsnieuws.

— e. instructions: expeditieopgaaf.

— s. mark: zeemerk. — s. Master: waterschout. — s. office: expeditiekantoor; expeditiezaak; exportzaak; exportkantoor. — s. opportunity: scheepsgelegenheid. — s.-port: handelshaven; scheepvaarthaven. ■— s.ring: vereeniging van reeders. — s.room: laadruimte. — s. sample: uitvalmonster. — s. shares: scheepvaartaandeden. — s. trade: reederij; scheepvaartbedrijf; vrachtvaart.

shop-assistant: winkelbediende. — s.bill: prijslijst. — s. front: uitstalkast. — s. front builder: étaleur. — s. keeper: winkelier. — s. walker: winkelchef. — s. worn goods: verlegen goederen.

short bill: kortzicht wissel. — s. paper: kort papier. — s. price: netto prijs. — s. sale: snelle omzet. — the contents proved £.: er bleek niet genoeg te zijn. — to be s.: te min ontvangen hebben; te min zijn. — there are six s.: er zijn 6 te kort; 6 te min. — the bales that are s.: het tekort. — s. rf cash: slecht bij kas. — s. delivery: manco. — s. entry: te lage aangifte.

— to enter s.: te laag aangeven. — s. measure: (te) kleine maat; slechte maat. — to give s. measure: niet de volle maat geven. — s. shipped: achtergelaten (= niet verscheept). — s. weight: (te) weinig gewiekt; slecht gewicht. — to give s. weight: slecht gewicht geven. — e. weight: gewichtsmanco. — to sell s.: in blanco verkoopen; in den wind gaan. — the b.s = the s. contingent = the s. interest of the market: de baissiers.

— to cover one's s.s: zich dekken.

— s. sale: speculatie d la baisse. — to go s.: & la baisse speculeeren; in de contramine zijn. — 8. hand: stenografie. — s. hand-clerk: stenograaf. — s.hand-typist: steno-typist(e). — to bes.-handed: gebrek hebben aan personed. — to fail s. of a sample: niet met het monster overeenkomen. — s.s: ontbrekende goederen. — to credit a customer for s.s: een klant voor het teweinig ontvangene crediteeren.

shortage: manco; gewichtsmanco. — s. of: gebrék aan. — the cases showed s.: de kisten bleken te licht te zijn.

show: étalage. — goods that have been on. s.: goederen die geëtaleerd zijn geweest. — the amount s.n in our statement: het in onze nota aangegeven bedrag. — s. bill = x.board = s.card: reclameplaat. — s. case = s. front: uitstalkast. — s.room: toonkamer;^ monsterkamer; monsterzaal.

— s.-window: uitstalkast. shrinkage: indroging; krimpen. — s.

of orders: vermindering van orders. shut: to be s. out: achterblijven (= niet verscheept worden). — goods are 8. out: goederen worden achtergelaten.

— s. outs: achtergelaten goed. shutters: to take down the s.: den

winkel openen. — to put up the s.: de zaak sluiten. sick market: flauwe (= lustelooze) markt.

Sluiten