Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STANDARDIZE — STOCK

standardize money: een vaste muntvoet invoeren; een standaard vaststellen.

standing: soliditeit. — firm of good s.: soliede firma. — of good s. and repute: te goeder naam en faam bekend staande. — s. arrangement: vaste afspraak. — s. wages: cost loon. — s. order: legorder.

standstill: stilstand. — business is at a. s.: de zaken staan stil.

staple: 1) stapel; 2) stapelplaats; stapelmarkt. — s. production: stapelproduct.

starvation prices: ruineuze prijzen; afbraakprijzèn. — s. wages: hongerr loon.

state of the account: stand der rekening.

— to s.a price: een prUs opgeven. — to s. approximately: bij benadering opgeven. — to s. the shortest time in which an order can be executed: den kortsten tijd opgeven waarin een order kan worden uitgevoerd. — to s. the average: de dispache opmaken (berekenen). — s.d at foot: hieronder vermeld. — s.d salary: vast salaris. — at s.d intervals: op bepaalde tijden, met definitieve tusschenpoozen.

statement: 1) afrekening; 2) verklaring; 3) aangifte; 4) nota. — receipted s.: gekwiteerde nota. — s. of account: nota. — S. of Af fairs: staat van baten en schulden. — according to s. = as per s.: volgens opgave; volgens bericht.

station: station. — at s.: franco station.

— electric power s.: electrische centrale.

stationary: to remain s.: op dezelfde hoogte blijven.

stationer: boek- en papierhandelaar. — commercial s.: kantoorboekhandel. —

stationery: kantoorbehoeften; schrijfbehoeften; postpapier.

status: maatschappelijke positie. — commercial s.: soliditeit.

statute barred debts: verjaarde schulden.

statutory : bij de wet; wettelijk; door de wet vereischte. — s. writing off: verplichte (statutaire) afschrijving. — s. meeting: door de wet voorgeschreven vergadering. — S. List = Black List = Zwarte Lijst (opgave van personen en firmds met wie het verboden is handel te drijven).

steady: prijshoudend. — prices remain s. at: de prijzen handhaven zich op . . . — s.-going: soliede.

steamer: stoomboot. — by s.: per boot.

steamgrade: kwaliteit van tarwe die per stoomschip verzonden moet worden, omdat ze niet sail grade is.

steaming goods: stoomende goederen (d. w.z.: die onderweg zijn). — to sell on s. terms: stoomende verkoopen.

Steamship Company: Stoombootmaatschappij.

stem: ligplaats verschaffen; ligplaats bespreken; noteeren; boeken. — to book the s.: de boot noteeren.

stenogram: stenogram. —

stenograph: stenografeeren. —

stenographer: stenograaf. —

stenography: stenografie.

sternway: to gather s.: achteruit vaart beginnen te krijgen.

stevedore: stuwadoor; stouwer.

stiff: vast; hoog. — as. prioe: een flinke prijs.

stiff en: vaster worden; omhooggaan.

stil: levendigheid (in den handel).

stk.. stks.: stock(s).

Stock: 1) voorraad; 2) fonds; effect; 3) veestapel. — capital s.: kapitaal; aandeelenkapitaal. — inscribed s.: inschrijving op naam. — registered s.: aandeelen op naam. — s.(s) on hsnd: effecten (bezit). — to take in s.: in prolongatie nemen. — joint s.: gemeenschappelijk kapitaal. — Joint s. Company: Maatschappij op aandeelen. — s. account: 1) effectenrekening; 2) kapitaalrekening. — s. book: 1) voorraadboek; goederenboek; magazijnboek. 2) effectenboek. — s.broker: commissionair in effecten; effectenmakelaar. — s. Exchange: effectenbeurs. — s. Exchange List: Beursnoteeringen; Prijscourant (van den Effectenhandel). — s.-holder: houder van effecten. — s.-jobber: effectenspeculant; hoekman. — s.-list: offieieele beurslijst. — s. of goods: goederenvoorraad. — s. in trade: voorraad; goederenvoorraad. — a fresh s.: nieuwe voorraad. — a wellassorted s.: een goed gesorteerde voorraad. — to have in s.: in voorraad hebben. — to deliver from s.: uit den voorraad leveren. — to take s.: inventaris opmaken; inventariseeren.

Sluiten