Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SUMMARILY — TAKE

verlangde zou kunnen worden gele- s. for: borg zijn (= staan) voor.

verd). surplus: overschot; (batig) saldo. — to

summarily: in kort geding. keep a s.: een saldo in de kas der

summer sale: zomeropruiming. Maatschappij houden.

summons: to serve a s. upon: een surrender a polioy for cash: een polis

dagvaarding beteekenen aan. — he laten af koopen. — to s. documents:

ignored our s.: hij sloeg onze aan- documenten afgeven. — s.-value: af-

maning in den wind. koopwaarde.

sun-dried copra: in de zon gedroogde survey: onderzoek; expertise. —certif-

copra. icate of s.: expertise-rapport. — to

sundries: diversen. submit the goods for s.: de goederen

sundry expenses: diverse uitgaven. ter expertiseering onderwerpen. — a

super tare: extra tarra. clear s.: een helder overzicht.

superagency: hoofdagentuur. surveyor: expert. — s.'s certificate:

supercargo: supercargo. expertise-rapport.

superintendent: 1) inspecteur; opzien- survivorship Insurance: verzekering op

ter; 2) loodsbaas; walbaas. twee levens.

supplement: aanvullen. suspend payment: de betalingen staken.

supplementary order: nabestelling. — to s. the execution: de uitvoering

supplier: leverancier. opschorten.

supplies: our coal s.: de door ons be- suspension of issue: staking der uitgifte.

noodigde kolen. — s. of rights: opschorting van rech-

supply: 1) aanbod; 2) aanvoer; 3) voor- ten. — s. of orders: stopzetten van

raad; 4) leverantie. — a fresh s. of bestellingen.

cotton: een nieuwe voorraad katoen, sweeping: at a s. reduction: tegen reus-

— s. and demand: vraag en aanbod. achtig verlaagden prijs.—s.s: scheeps-

— to s.: leveren; verkoopen. — to s. veegsel.

a want: in een behoefte voorzien. — swindle: afzetten; oplichten.

to be supplied with: voorzien zijn swindler: afzetter; oplichter; flesschen-

(worden) van. — to s. a person with: trekker.

iemand (iets) leveren; iemand voorzien sworn broker: beledigd makelaar. — s.-

van. — to s. from: aanvoeren uit. weigher: beledigd weger. — s. state-

supra protest: na protest; interventie. ment: beledigde verklaring.

surcharge: boete; strafport. syndicate: syndicaat. — to s.: tot een

surety: borg; avalist. — to become syndicaat vereenigen.

s. for: borg worden voor. — to stand syphon: siphon (flesch voor spuitwater).

T.

t/a = their account. overnemen. — to t. up goods: goede-

take an order: een bestelling opnemen. ren in ontvangst nemen. — to t. up

— the article did not t.: het artikel a B/E: een wissel honoreeren; betalen, maakte geen opgang. —when taking — to t. up the sale of goods: zich a dozen: bij afname van een dozijn. met de verkoop van een artikel be-

— to t. well among buyers: in den lasten. — to t. up the wholè capital: smaak vallen by de afnemers. — to voor het geheele bedrag inschrijven. — t. from: betrekken van. — to t. in tot. up with: aanhangig maken bij.— coals: kolen innemen. — to t. in a to t. on (= to t. up) a new article: person: iemand beet nemen. — to t. een nieuw artikel gaan verkoopen. — out a B/L: een connossement opma- to t. off a boat: een boot uit de vaart ken. — to t. out a patent: patent nemen. — to t. off a train: een trein nemen; patenteeren. — to t. over: laten uitvallen.

Sluiten