Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAKER — THIRTY

taker: afnemer; kooper; klant. — l. of a bill: wisselnemer.

takings: ontvangsten.

tally: kloppen; overeenstemmen; uitkomen. — everytbing tallies: alles klopt. — to keep a t.: aanteekening houden; controleeren. — vol: (bij het tellen): 16, 18, tally (= 20): 16, 18, vol (= 20). — vast getal dat afgeleverd of ontvangen wordt: — buy goods by tbe t.: by het dozijn; de honderd; enz. — t. sbop: winkel waar men op kort crediet (op de pof) kan koopen.

— t. system: afbetalingssysteem; op afbetaling.

talon: talon.

tank waggon: tankwagen.

tape price: effectenkoers die wordt overgeseinsd.

tardy payer: langzame betaler.

tare: tarra. — average t.: gereguleerde tarra. — customary t.: uso tarra. — particular t.: netto tarra. — real t.: reëele tarra. — super t.: extra tarra.

tariff: tarief. — t.-war: tarievenoorlog.

tarpaulin: oliedoek; tarpaulin.

tea: thee. — broken t.: gruisthee. — t. dealer: theehandelaar.

telegram: a prepaid reply t.: telegram met betaald antwoord. — sailing t.: telegram van afvaart. — to tender a t. for transmission: een telegram ter verzending aanbieden. — t.s are for our account: telegramkosten zyn voor onze rekening.

telegraph: tdegrafeeren. — to lay down a t. line: een telegraaflijn aanleggen.

— to work a t. line: een telegraaflijn bedienen.

telegraphic address: telegram-adres. — t. transfer: telegrafische overmaking.

— t. error: sein fout.

telephone: telefoon. — to communicate ' on the t.: telefonisch meededen (spreken). — to possess a t.: aangesloten zijn. — t.-booth: telefoon-cel. — t. call: telefoongesprek. — t. exchange: telefoonkantoor. — t. girl: telefoniste.

— t. subscription: abonnement op de telefoon.

telephonie message: telefonisch bericht. tempt: to t. to further business: tot

verdere zaken aanmoedigen. ten up!: 10% deponeerenl (beurstaal). tendency: stemming; loop: strekking.

— prices show a down ward t.: de prijzen gaan naar beneden. — prices show an upward t.: de prijzen gaan naar boven. — a backward t.: een teruggaande beweging.

tender: 1) aanbod; 2) inschrijving; 3) betaalmiddel; 4) kleine stoomboot; tender. — to invite (= to call for) t.s for the supply of: de levering aanbesteden van. — to be prepared to receive t.s for: de inschrijving openstellen op. — the t. must be lodged with the secretary: de inschrijving mod by' den secretaris ingeleverd worden. — legal t.: wettig betaalmiddel. — the legal t.s are gold or silver coins: de standpenningen zijn gouden of zilveren munten. — sale by t.: Perkoop by' inschrijving. — to offer by t. = to offer for sale by t.: bij inschrijving aanbieden. — to submit the lowest t.: het laagst inschrijven.

— sealed t.: gesloten (inschrijvings) biljet. —to t.: aanbieden. —to t. for: inschrijven op; inschrijven naar. — to t. a telegram: een telegram aanbieden (ter verzending). — to t. one's resignation: zijn ontslag indienen.

tenor: inhoud; hoofdinhoud. — all of this t. = of this t. and date: eensluidend.

terms: conditiën; voorwaarden; termen.

— to come to t. with: het eens worden met. — to make t.: tot overeenstemming geraken. — to put a person on good t.: iemand een voordeeligen prijs noteeren. —to put on favourahle t.: gunstige condities opgeven. — to sell ön stored t.: op ceel verkoopen.

— t. of freight: vrachtvoorwaarden.

— t. of partnership: vennootschapscontract. — t. of tenancy: huurvoorwaarden.

terminal: eind-; termijn-. —t. charges: onkosten aan 't station van aankomst.

— t. market: termijnmarkt. terminate a contract: een contrad beëindigen; laten afloopen.

test samples: monsters onderzoeken.

thank: we shall t. you to...: wij verzoeken U....

thlrd of Exchange: tertia (wissel). — t. party = t. person: derde (b. v. aan een derde verkoopen).

thirty-second broker: wisselmakelaar, die als tusschenpersoon tusschen koo-

Sluiten