Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THOUSAND

pers en verkoopers van wissels optreedt.

thousand: per t.: per mille.

Throgmorton Street: straat waar de Beurs op uitkomt; de Effectenbeurs.

through: door bemiddeling van. — to get (= to pull) a business t.: een zaak tot stand brengen. — t. B/L: door-connossement. — to take cargo in t. freight: lading aannemen in doorvracht. — t. goods: goederen in doorvracht; doorvracht(en). — t.-rate: doorvracht. — t.-rates: doorvrachten (tarieven). — to take merchandise on a t. rate of freight: goederen in doorvracht nemen.

thus far copy: tót zoover copie.

tick: crediet,. — to give t.: crediet geven; borgen. — to buy on t.: op crediet (op den pof) koopen,

ticket: 1) etiket; 2) weegbriefje.

tidal doek: getij denhaven.

tide over fmancial embarrassments: financieele moeielijkheden te boven komen. — falling t.: eb; afloopend water.

tiding(s): tijding; bericht.

tie to a limit: binden aan een limiet.

tiercé: vat; tiercé (margarine).

tlght: money is t.: het geld is schaarsch; er is moeielijk aan geld te komen.

timber-trade: houthandel.

time: dull t.: slappe (= stille) tijd. — closing t.: het sluitingsuur. — t. of payment: vervaltijd. — t. of repayment: datum van inlossing. — to sell on t.: op levering (= op termijn) verkoopen. — for t.: op tijd (= op termijn). — t. bargain: tijdaffaire (effecten). — t.-charter: tijd-bevrachting; tijd-vervrachting. — a vessel fixed on t.-charter: een op tijdcharter verhuurd schip. — t.-freight: ijlvracht. — t. policy: tijdpolis.

tin: bus; blikje. — t. foil: bladtin. — t.ned: in blikjes. — t.-lined: met blik bekleed.

tissue paper: vloei (pak)papier.

title: recht; aanspraak. — t.-deed: .Acte van Eigendom.

to: from 601. 70: 60 a 70 (balen; kisten, enz.).

together with: alsmede. — we received yours of the 15th inst. t. with the cuttings advised in it: we kwamen in het bezit van Uw geëerd schrijven

i — TRADE

van den 15en dezer, alsmede van de daarin geadviseerde stalen. token coin: teekenmunt. told: all t.: allen tezamen; totaal. ton: 1016 kilos = 20 cwts. (= hund-

redweights). tone: stemming.

tonnage: scheepsruimte; laadruimte; tonnemaat; tonnage. — to reserve t.: laadruimte bespreken. — to put t. before a person: iemand laadruimte (een schip) ter beschikking stellen. — to put in chartered t.: een gecharterd schip zenden. — t. dues: tonnegelden. tonner: a 15001.: een boot van 1500 ton. tont ine: tontine; overlevingskas. top price: hoogste prijs. — t. stowage: stuwage (verlading) boven op de andere goederen.

total loss: totaal verlies. — against t.

loss only: vrij van schade. touch: to keep in t. with the market: zich op de hoogte houden van de markt.

— to keep in t. with one's customers: voeling houden met zyn klanten. — to lose t. with: het contact verliezen met.

— to get into regular t. with a port: een geregelde vaart krijgen op een haven; in geregelde verbinding komen met een haven. — to t. at a harbour: een haven aandoen.

tow: sleepen; op sleeptouw nemen. —

to t. into: binnensleepen. towage: sleepen; sleeploon. — to take

t. assistance: zich laten sleepen. towards: to contribute t. the cost: in

de kosten bijdragen. Towing Company: Sleepbootmaatschap-

PÜ- , . .

town traveller: stadsreiziger. — commercial t.: handelsstad. t/q = tde quale. — to sell t.: tel quel

verkoopen. tracé errors: fouten opsporen. trade: handel. — to go into t.: in den handel gaan. — to do an extensive t.: groote zaken doen. — a roaring t. is done in these articles: deze artikelen vliegen weg. — to sell to the t.: aan wederverkoopers verkoopen. — 40 per Cent. discount to the t.: wederverkoopers genieten 40% rabat.

— our t.: onze klanten. — this quality is just the thing for our trade: deze kwaliteit is precies wat onze klanten verlangen. — carrying t.: vrachtvaart.

Sluiten