Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UNDËRSTAND — U/W

understand: vernemen. — we n t.hnt-

wij vernemen dat; men deelt ons mee

aai. — u was expressly understood

mat . . .: er wera uitdrukkelijk over

eengeitomen aat ... — it is under stood that vonr nriries innluHp

wij rekenen dat Üw prijzen inbegrijpen .... — all our nrir.es are imHor«tnr.rl

for delivery fob. New York: al onze

prijzen zijn met inbegrip van levering

;w. new i orn. understanding: on the u. that: op voor waarde dat... — to come to an u. tot een vergelijk komen.

undertake the sale of: zich belasten

met den verkoop van.

under-tenant: onderhuurder.

undervaluation: te lage aangifte.

under weight: onderwicht. — to be u.: te licht zyn.

underwrite: 1) verzekeren; assureeren; 2) syndiceeren; 3) zich door zijn handteekening tot iets verbinden.

underwriter: 1) assuradeur; verzekeraar.

2) lid van het Garantiesyndicaat;

3) syndicaat.

underwriting: syndiceeren.

undischarged bankrupt: niet gerehabiliteerde failliet.

undisposed: onverkocht. unentered goods: onaangegeven goederen. unequal to a task: niet berekend voor een taak.

unexceptionable securities: prima fondsen.

unfold from a letter: ontvouwen uiteinden in) een brief. unfunded debts: vlottende schulden. unimpaired: his credit is u.: zyn crediet

is onverzwakt. uninsurable: niet verzekerbaar. uninsured: niet verzekerd. unit price: eenheidsprijs. unlimited order: ongelimiteerde order. unlisted securities: incourante fondsen. unlicensed broker: beunhaas. unload: lossen. — to u. securities:

fondsen spuien. unmarketable: onverkoopbaar. unmerchantable: onverkoopbaar. unnegotiable: onverkoopbaar. unpaek: uitpakken. — on u.ing the

goods: bij het uitpakken der goederen.

u.ed ironware: onverpakte ijzerwaren. unpaid letter: ongefrankeerde brief. —

to leave a debt u.: een schuld onbetaald laten. — u.s: onbetaalde chèques, enz.

unpatronised: onbeklant.

unprocurable: niet te verkrijgen.

unprotested: niet geprotesteerd.

unqualified acceptance: onvoorwaardelijk accept.

unquoted: niet genoteerd. — u. securities: incourante fondsen.

unremunerative: niet winstgevend; niet loonend.

unsaleable: onverkoopbaar.

unseaworthiness: onzeewaardigheid.

unseaworthy: onzeewaardig.

unsettled state of af fairs: onzekere toestand. — u. bill: onbetaalde rekening.

unshrinkable: krimpvry.

unsound goods: bedorven goederen.

unstamped paper: ongezegeld papier. — u. letter: ongefrankeerde brief.

unstored: niet (in het pakhuis) opgeslagen.

untearable: onscheurbaar.

unvendible: onverkoopbaar.

up: hoog. — barley is u.: de gerst staat hoog (in prijs). — the funds are u.: de papieren zyn in de hoogte gegaan. — to be u. to sample: beantwoorden aan het monster. — to be not u. to sample: niet met het monster overeenkomen. —all orders up to £ 25: alle bestellingen tot aan £ 25.

upset price: inzet prijs (op een auctie).

— uu u. a. person s caicuiations: iemands berekeningen in de war sturen.

upwards of: meer dan; ruim. usage: handelsgebruik; usantie. usance: uso. — bill drawn at u.: wissel

è uso. — bill at u.: usowissel. — doublé u.s: twee usd'x.

use: to have (a) u. for: noodig hebben;

Kunnen georuiKen. — m U.: m zwang. — it is much in u. now: het wordt nu veel eenomen.

user: afnemer; consument. usurious rate of interest: woekerrente. Utmost price: uiterste vriis: hooeste nriis

Utter banknotes: bankbiljetten uitgeven ;

in omloop brengen. utterance: omloop; uitgifte. u. u. r. = under usual reserve.

u/w = underwriter.

Sluiten