Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WHOLESALER — YIELD

wholesaler: grossier.

wind up a business: een zaak liquideeren.

— to w. up an account: een rekening afsluiten.

winding-up: liquidatie; afwikkeling. — the w. proceedings: de liquidatie. — w. order: bevel tot liquidatie. — w. sale: liquidatie-uitverkoop.

window: uitstalkast. — to dress the w.: étaleeren. — w.-dresser: étaleur. — w.-dressing: étaleeren; étalage. — w.-dressing competition: étalage-wedstrijd. — w.-show: étalage.

W. I. P. = West Indian Preparation: West Indische bereiding.

wlre: telegram. — by w.: telegrafisch. — on reply by w.: tegen draadantwoord.

— w. offer: telegrafische offerte. — w.less telegram: draadloos telegram.

— to w.: seinen.

withdraw money: geld opvragen. — to w. one's money from a business: zijn geld uit een zaak terugnemen. — to w. a bid (an order): een bod (een order) intrekken. — to w. a branch: een filiaal opheffen. — to w. from a firm: uit een firma treden. — the house has been w.n: de verkooping van het huis gaat niet door. — some of the parcels were w.n: enkele van de partijen werden (op de verkooping) ingetrokken.

withdrawal: 1) terugtrekking; onttrekking; 2) terugvordering. — w. of an order: herroeping eener order. — w.s of gold: goud-onttrekkingen.

witness: as w. = in w. whereof: ten blijke waarvan.

without recourse to me: zonder regrès.

— w. funds in hand: zonder dekking. wood shavings: houtkrullen.

wool broker: makelaar in wol.

woollens: wollen goederen.

wording: bewoording(en); formuleering.

work: exploiteeren. — the rate quoted w.s out extremely high: de opgegeven prijs komt buitengewoon hoog. — to w. one's friends: zijn klanten bewerken. — to w. the goods for sale: de goederen voor den verkoop bewerken. — to put an order into w.: aan de uitvoering eener order beginnen.

working-capital: bedrijfskapitaal. — w. charges: kosten van bewerking. — w. days: werkbare dagen. — w. expenditure = w.-expenses: bedrijfskosten; exploitatiekosten. —w.-manager: bedrijfsleider. — w.-stock: bedrijfsmateriaal.

workmanship: afwerking.

Workmen's Compensation Insurarce: Werkgevers Risico Verzekering.

works: fabriek.

worn coin: afgesleten munt.

worse: to be 1f. w.: 1[i (per cent) lager staan; gedaald zijn.

worsteds: sa jetgoederen.

wrap up a parcel: een pakje inpakken.

wrapper: omslag; adresstrook. — w.s:

emballage. wrapping-paper: pakpapier. wreckage: wrakgoederen. writ: service of a w.: de beteekening

van een dwangbevel. — to serve a w.

of execution upon a person: een

deurwaardersexploit aan iemand be-

teekenen.

write down: 1) opschrijven; 2) afschrijven. — to w. off: afschrijven. — to w. out a telegram: een telegram opstellen. — to w. up: bijschrijven; bijwerken.

writing: to commit to w.: op schrift stellen. — in w.: schriftelijk. — w.: brief vólgt (in telegramstijl). — w. machine: schrijfmachine.—w. paper: schrijfpapier.

Y.

Yarn: garen.

Year: calendar y.: kalenderjaar. —

financiel y. = fiscal y.: boekjaar. Yield: de opbrengst.

Sluiten