Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANNEMER

kantoor) a.: to receive parcels. — een voorstel a.: to accede to (= to agree to) a proposal. — een werk a. : to contract for a work. — een klerk a.: to engage a clerk. — een makelaar a.: to retain a broker. — voorwaarden a.: to accede to terms. — een reclame a.: to admit (= to entertain) a claim. — lading a.: to book cargo.

— een aanbod a.: to accept an offer. - — inschrijvingen a.: to receive sub-

scriptiors. — geld (ter betaling) a.: to receive money (in payment). — als vasten regel a.i to make it a firm rule.

— als grondslag voor verdere zendingen a.: to take as a basis for further consignments.

aannemer: contractor.

aanpraten: iemand iets a.: to persuade

a person to buy something. aanprijzen: goederen a.: to praise (up)

goods; to puff articles. — iemand iets

a.: to recommend something to a

person.

aanraden: to advise. — op zijn a.: at his advice. — iemand iets a.: to recommend something to a person.

aanrekenen: iemand iets a.: to lay something to a person's charge; to blame a person for something.

aanschaffen: zich a.: to procure.

aanschrijven: wij hebben onzen agent aangeschreven de vereischte formulieren aan te vragen: we have instructed our agent to apply for the forms needed.

aansluiten: telefonisch a. met: to put in communication with; to switch on; to put on.

aansluiting: telefonische a.: telephonic communication.

aansmeren: zie aandraaien.

aanspoelen: to be washed ashore.

aanspraak: claim; title. — een a. doen gelden: to assert a claim. — een a. opgeven: to waive a claim. — een a. bewijzen: to substantiate (= to make good) a claim. — a. maken op : to lay claim to. — a. hebben op: to be entitled to. — preferente a.: preferential claim.

aansprakelijk voor: accountable for. — hoofdelijk a.: severally liable. — solidair a.: jointly and severally liable. — iemand a. stellen voor: to

- AANVRAAG.

hold a person responsible (accountable) for.

aansprakelijkheid: responsibility; liability. — van alle a. ontheven worden: to be discharged. — de a. dragen voor: to be responsible for.

aanspreken: zijn kapitaal a.: to draw on one's capital. — geld a.." to fail back on money. — iemand als borg a.: to fail back upon a person. — de reserve a.: to trench * on the reserve.

— iemand om een schuld a.: to ask payment of a debt of a person; to dun a person. — iemand in rechten a.: to bring an action (= to take legal proceedings) against a person.

aanstaan: to please.

aanstaande week: next week. — a. zijn :

to be close at hand; to be drawing

near.

aanstellen: een klerk a.: to engage a clerk. — een makelaar a.: to retain a broker. — tot procuratiehouder a. : to appoint confidential clerk.

aantal: er was een groot a. gegadigden : there was a large attendance of buyers.

aanteekenen: to enter. — op een connossement a.: to enter on a B/L. — een brief laten a.: to have a letter registered. — per aangeteekenden brief zenden: to send by registered letter; to send under registered cover.

— protest a. tegen: to protest against. aanteekengeld: registration fee. aanteekening houden van: to keep

account of. — a. doen van: to note.

— a. houden: to keep a tally. aantocht: een tijdperk van rust is in a.:

a period of calm is at hand. aanvaarden: een betrekking a.: to enter

upon an office. — een agentuur a.:

to undertake an agency. aanvangssalaris: commencing salary. aanvaren: tegen een brug a.: to foul a

bridge, aanvaring: collision. aanvoelen: zacht (ruw) a.: to feel soft

(rough).

aanvoer: supply. — groote a.en komen aan de markt: heavy arrivals come forward.

aanvoeren uit: to supply from; to obtain from.

aanvraag: inquiry *. — een a. ontvangen hebben: to have an inquiry

Sluiten