Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELEEFDHEID — BEPERKT

beleefdheid: polileness. — iets aan iemand1 s b. overlaten: to leave to a person'p discretion. — het is aan Uw b. overgelaten: it is at your discretion. — iemand een b. bewijzen: to show a person a kindness; to render him a service. I

beleefdheidsa cept: accommodationbül.

beleenen: stukken b.: to borrow money on Stock-Exchange security (= on collaterals). — bij de bank van leening b.: to pawn at the pawnbroker's.

beleening: advance on security; loan on security; mortgage. *. — b. op prolongatie: loan secured by StookExchange collateral. — acte van b.: Memorandum of deposit. — een b. sluiten op: to raise money on.

beleggen: geld b. in: to invest (= to sink) money in. — een vergadering b.: to convene (== to convoke) a meeting.

belegger: investor.

belegging: investment *. — b.swaarden: investment securities. — b.szaken: investments.

belemmeren: to impede; to restrain.

belemmering: impediment; restraiat of trade.

beloop van een rekening: amount of a bill. J ,

beloopen: over de honderd gulden b.: to mount up to upwards of a hundred guilders. — hoeveel beloopt deze factuur? : what does this invoice amount to?. — door een storm b. worden: to be caught in a gale.

bemachtigen: to secure; to lay hands on. — den handel b.: to capture the trade.

bemerken: to notice; to perceive; to find to see.

bemiddelaar: intermediary.

bemiddeld: well-to-do; substantial.

bemiddeling: intermediary; arbitration. — door b. van: through; through the medium of.

bemoeien: zich met een ander's zaken b.: to meddle with other people's business. — zich met een ander's geheimen bemoeien: to pry into other people's secrets. — zich met zijn eigen zaken b.: to mind one's own business. — de chef heeft zich met de zaak bemoeid: "the principal has taken the matter in hand.

bemoeiingen: exertions. — dank voor

Uwe b.: thanks for the trouble taken, bemoeilijken: to hamper; to hinder;

to impede; to restrain; to handicap, bemonsteren: to sample, bemonsterde offerte: sampled offer;

offer with samples, benadeelen: to injure. — ernstig b.: to

inflict serious injury on; to cause

great losses to. benaderen: to confiscate; to seize. benadering: bij b. opgeven: to state

appro ximately. benaming: name; denomination. benard: in b.e omstandigheden ver¬

keeren: to be in great straits; to De in straitened ciicumstances. beneden pari staan: to be below par.

— de prijzen gaan naar b.: prices go (= move) m favour of buyers; prices show a downward tendency.

— de prijzen blijven b. den door V gestelden limiet: prices are well within your limits. — de koersen naar b. jagen: to bear the market. — ö. de raming blijven: to fail short of the estimate. — b. de waarde: below the value. — zooals b. is aangegeven : as stated below.

beneficie van inventaris: benefit of inventory.

benoemen tot: to appoint (as).

benoodigd: de door ons b.e kolen: the coal required by us; our coal supplies.

benoodigdheden: requirements; necessaries.

beoordeelen: to judge.

bepaald: op b.e tijden: at stated intervals.

bepalen op: to rate (= to assess = to fix) at. — zich tot iets b.: to limit (= to restrict) oneself to something.

bepalingen maken: to make stipulations. — de b. van een contract naleven: to observe the conditions of a contract. — b. der wet: provisions of the law.

beperken: to limit; to restrain; to restrict; to contine. — zich b. tot: to confine oneself to.

beperkt: de zaken bleven b.: business continued restricted. — b.e aansprakelijkheid: limited liability. — b.e keus: limited choice. — b.e markt: limited market; narrow market. — b.e middelen: limited means.

Sluiten