Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEPRATEN —

bepraten: iemand b.: to talk a person over; to persuade a person.

beraad: in b. nemen: to take into consideration; to consider. — nog eens in b. nemen: to re-consider. — ik sta nog in b wat te doen: I am still deliberating what to do. — iemand eenigen tijd b. geven: to give a person some tune to consider (= to bethink bimself). — na ry'p b.:. after due consideration.

beraadslagen over: to deliberate on.

bereiden: aan een traite een goede ontvangst b.: to show due protection to a B/E.

bereidwilligheid: readiness.

bereik: onder iemands b. vallen: to be within a person's reach. — buiten iemands b.: out of a person's reach.

bereikbare limiet: attainable (= practica ble) limit.

bereizen: een streek laten b.: to work a neighbourhood by travellers; to have a district visited by a tra voller.

berekend: (niet) voor een taak b. zyn: to be (un)equal to a task (d. w. z.: er (niet) tegen opgewassen zijn). — (niet) voor een betrekking b. zijn: to be (un) fit for a place (d. w. z. er (niet) voor geschikt zijn). — wegens hel te veel b.e op: for overcharge on.

berekenen : to charge. — b.'naar: to calculate on. — niets b. voor: to make I no charge for. — de prijzen zijn nauw berekend: prices are closely calculated. — de prijzen zoo zuinig b. dat...: to cut prices so fine that . ... — de averij b.: to adjust the average. — tegen kostenden prijs b.: to charge at cost price.

berekening: calculation; adjustment. I

— oppervlakkige b.: rough calculation.

bergen: to salve (= to save ship or

goods from the perils of the sea);

to store (= to warehouse). berging: salvage; storing. — b.smaat-

schappij: salvage company. bergloon: selvage *. bergplaats: accommodation; storage;

warehouse. bericht: report*; advice;intelligence*.

— iemand van iets b. zenden: to advise a person of something; to send a person wc rd about something.

— b. van ontvangst: acknowledg- |

BESCHERMEN

ment. — 'b. van ontvangst zenden: to acknowledge receipt. — er komen b.en: there are reports; reports are forthcoming. — volgens b.: as per advice; according to statement *; as per statement. — b. van aankomst: advice of arrival. — Uwe b.en: your news.

berichten: to report; to advise; to send word; to inform. — de ontvangst b. van: to acknowledge receipt of.

berichtgever: informant.

berichtkaart: advice card.

beroemen: zich b. op: to pride oneself on.

beroep: zonder b.: gentleman *. — assuradeur van b.: underwriter by trade. — zijn b. brengt het mede: it is in the course of his trade. — ergens een b. van maken: to make something one's business. — een b. doen op: to make an appeal to; to appeal to.

beroepen: zich b. op: to appeal to; to make an appeal to; to refer to.

berokkenen: schade b.: to entail a loss.

berth connossement: berth Bill of Lading.

berusten in: to acquiesce in; to put up with; to Bubmit to; to accept as final. — b. op: to be founded on. — b. bij: to be in the keeping (== possession) of. — de van ons bij U b.de aandeelen': our shares that are in your hands.

berusting: acquiescence; submission.

— onder zijn b.: in his keeping; in his possession; in his hands.

beschadigd: damaged. — zwaar b.: badly damaged.— b.e lading: damaged cargo. — b. goed: damages. — door zeewater b.: sea-damaged.

beschadigdheid: vrij van b.: free * from average.

beschadigen: to damage; to injure.

beschadiging: damage *; injury.

bescheiden: (b.v. kasbescheiden): vouchers. — ergens een b. gebruik van maken: to make a discreet use of something. — een b. prijs: a moderate price.

beschermen: to protect; to safeguard.

— b.d stelset: protective system; protectionism. — b.de rechten: protective duties; protective taxes.

Sluiten