Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTELLER -

besteller: carman.

bestelling: order *; command; commission. — b. van een brief : delivery of a letter. — expresse b.: express delivery. — b. uit het buitenland: indent. — een b. aannemen: to accept an order. — een b. opnemen: to take an order. — een b. doen bij: to give (= to transmit = to pass = to hand in = to send) an order to; to place an order with. — een b. geven op: to hand an order for. — een b ter hand nemen: to attend to an order.

— we hebben veel b.en: we have many orders on our books; we have a great many orders in hand. — op b.: per order. — op b. maken: to make to order. — b.en trachten te krijgen : to canvass orders. — volgens b.: as ordered. — by b. van groote hoeveelheden: when ordering quantities. — groote massa b.en: pressure of orders.

— haast maken met een b.: to press on with an order. — een b. aan ander werk laten voorgaan: to give an order precedence over other work.

— kantoor van b.: office of delivery. bestelloon: delivery fee; porterage. bestelwagen: goods-van; delivery-van. bestemd naar: bo nd for. — b. voor:

destined for.

bestemmen voor: to destine for; to set apart for; to set aside for; to apportion to. — geld b. voor: to appropriate money to (= towards).

bestemming: destination. — met b. naar: bound for.

bestemmingshaven: port of destination.

bestendigen: to continue.

bestendiging: continuance.

bestormen: de bank werd bestormd: a run was made on the bank. — fabrikanten zyn bestormd: quite a rush has come upon manufacturers.

bestrijden: onkosten b : to defray (= to meet) expenses. — iets b.: to dispute (= to contest) something.

bestrijding: ter b. van onkosten: to meet (= to defray = to cover) exr enses; for the payment of expenses.

bestuur: management; board. — in het b. zitten: to be on the board. — b.slid: member of the board.

bestuurder: guardian.

betaalbaar aan toonder: payable to

- BETEEKENIS

bearer. — b. stellen: to make payable;

to domicile; to domiciliate. betaalbaarstelling: domteiliation. —

zich voor de b. van zyn traites van een

bank bedienen: to domicile one's

drafts at a bank. betaald: briefkaart met b. antwoord:

reply-postcard. — b. moeten worden :

to become (= to fail) due. I betaaldag: pay-day. | betaalmiddel: tender *; means of

payment.

j betalen: to pay *; to pay for; to meet*; to settle *; to defray. — contant b.: to pay cash. — een schuld b.: to pay (= to pay off = to meet = to satisf y = to settle) a debt. — een rekening b.: to pay (= to settle = to square) an account. — vooruit b.: to send cash with order. — geld vooruil b.: to give money beforehahd; to pay in advance. — een schuld b.: to discharge a debt. — een wissel b.: to honour (= to take up) a draft. — niet in staat te b.: unabie to pay; insolvent ; unabie to meet one's liabilities. — order geven om een chèque niet te b.: to oountermand payment of a cheque. — laten b.: to charge. | betaler: langzame b.: tardy payer.

betaling: payment *. — comante b.: cash payment. — b. op rekening: payment on account. — tegen b.: for a consideration. — tegen b. van een klein bedrag: at a small charge. — na b.: when in cash. — de b. staken: to stop payment. — wijze van b.: method of paying. — b. ter eere: act of honour. — b. d contant bij levering: cash payment "on delivery. — b. op een maand mH 2% korting: two per Cent. for one month. — b. op een maand zonder korting: one month net:

betalingspaspoort: aangifte tot b.: entry for Home Use (ex ship).

betalingsvoorwaarden: terms (of payment).

beteekenen: een dagvaarding b. aan: to serve a summons upon. — een deurwaardersexploit aan iemand b.: to serve a writ of execution upon a person.

beteekening van een dwangbevel, service

of a writ. beteekenis: van geringe b.: of littl

Sluiten