Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEVOEGD—BEZIEN.

one's opinion about the state of things; to state what one has found.

bevoegd: entitled. — b. zijn: to be entitled; to have power; tobeauthorised. — de b.e rechter: the competent judge. — de b.e machten: the competent anthorities.

bevoegdheid: competence. — de bevoegdheden der vennooten: the powers of the partners. —

bevoorrecht: b.e schulden: preferred claims.

bevoorrechten: een crediteur b.: to give undue preference to a creditor.

bevoorrechting: frauduleuze b.: fraudulent preference.

bevorderen: to further. —■ den verkoop b. van: to push the sale of. — iemand s belangen b.: to look after (= to promote) a person's interests.

— den omzet van een artikel b.: to contribute towards the sale of an article; to inorease the sale of an article. — een spoedige overlading b.: to ensure rapid transhipment.

bevordering: furtherance; promotion, bevrachten: to charter, bevrachter: charterer; freighter; skipper.

bevrachting: affreightment.

bevragen: te b. bij: apply to.

bevredigen: to satisfy; to give satisfaction; to be satisfactory.

bevrediging: satisfaction.

bevreemden: het bevreemdt ons: we are surprised; we are astonished; we wonder.

bevreemding: astonishment; surprise.

bevriend: Wij hebben Uw adres van b.e zijde: We owe your address to our friends, Messrs. Blank & Co.

bewaarder van hypotheken: Recorder of Mortgages.

bewaargeving: custody; charge.

bewakingskosten: watching.

bewaren: to keep; to preserve. — voor ondergang b.: to save from ruin. — goederen voor iemand b.: to warehouse goods for a person.

bewaring: in b. geven: to give into the custody of. — een som in gerechtelijke b. stellen: to pay a sum into Court.

— in b.: upon trust.

beweegredenen: motives; grounds.

bewegen: iemand b. iets te doen: to induce (= to get) a person to do some¬

thing. — de prijzen bewogen zich ten gunste van koopers: prices moved in favour of buyers; prices showed a down ward tendency.

beweging: movement . — eigener b.: of one's own accord.

beweren: to assert; to state. — willen b.: to pretend.

bewering: assertion; statement.

bewerken: de goederen voor den verkoop b.: to work the goods for sale.—zijn klanten b.: to work one's customers.

— ik heb hem weten te b. ons een order op te dragen: I have succeeded in making hun give us an order.

bewerking: workmanship. -■— kosten van b.: working charges.

bewijs: proof; evidence. — b. van bekwaamheid: certificate of fitness. — b. van ontvangst: receipt. — b. van oorsprong: certificate of origin. — b. van deelgerechtigdheid: bonus share.

— b. van opslag: warrant.

j bewijskracht hebben: to constitute evidence.

bewijslast: burden of the proof.

bewijsstuk: voucher; evidence.

bewijze: ten b. waarvan ik mijn handteekening stel: as witness my hand.

bewijzen: to prove; to vouch. — zyn aanspraak b.: to substantiate (= to make good) one's claim. — aan een traite de noodige eer bewijzen: to honour a draft. — iemand een dienst b. : to render a person a service.

bewilliging: Koninklijke b.: (Certificate of) Inoorporation.

bewindvoerder: administrator.

bewoording(en): wording. —

bewust: de b.e polis: the policy in question. — zich van iets b. zijn: to be aware of something. — ik ben my daarvan niets b.: I am quite ignorant of it.

bezending: consignment; shipment.

bezichtigen: to inspoot. —■ de goederen zijn e b.: the goods are on view; the goods may be viewed. — monsters b.: to inspect samples.

bezichtiging: inspection. — ter b.: for inspection. — Consent tot b.: Bill of Sight. — de goederen liggen ter b.: the goods are on view. j bezien: op b. van kwaliteit verkoopen: to sell on approval; to sell on sale or return. — de zaak heelemaal verkeerd

Sluiten