Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOVENGENOEMD — BUREAU.

bovengenoemd: above-named. — b.e

firma: the above firm; the firm men-

tioned above. bovenstaand: z: bovengenoemd. boventoon: den b. hebben: to predomi-

nate. — toenemende lusteloosheid heeft . over de geheele linie den b. gehad:

inereasing slackness has prevailed all

along the line. boycotten: to boycot, branche: branch; line*^ branch of

business; line of business; branch

house; branch establishment, brandassurantie: Fire Insurance, branden: koffie b.: to roast coffee. —

jenever b.: to distil gin. brandewijn: brandy, brandkast: safe.

brandschade: damage by fire. — tegen b. verzekeren: to insure against fire.

brandstoffen: fuel.

brandverzekering: fire insurance. — b. Maatschappij: Fire Insurance Company; Fire Insurance Office.

brandvrij: fire proof.

brandwaarborg Maatschappij: Fire Insurance Office.

breed: 2 el b.: two yards wide.

breedte: width.

breedvoerig verslag geven: to detail at length. — b. schrijven: full account; detailed letter.

breekbaar: breakable; fragile. — niet b.: unbreakable.

brekage: breakage.

brengen: in rekening b.: to pass to account ; to charge. — niets in rekening b.: to make no charge. — op nieuwe rekening b.: to carry to new account. — op iemand's rekening b.: to charge to a person's account. — ze kunnen er niet toe gébracht worden om they cannot be induced to . . . — goederen aan den man b.: to sell goods; to dispose of goods. — aan de markt b.: to bring forward. — een zaak in orde b.: to settle a matter. — in verlegenheid b.: to embarrass. —zaken tot stand b.: to effect business.

brenger dezes: bearer. — door b. dezes: per bearer.

breuk: breakage; breach. — vrij van b. en beschadigdheid: free from breach and damages. — gewone b.: common fraction.

brief: letter; favour *; respects *., — b.

volgt (telegramstijl): writing. briefkaart: postcard. — buitenlandsche

b.: foreign postcard. — b. met betaald

antwoord: reply postcard. briefport: postage. briefweger: letter balance. briefwisseling: correspondence. brievenboek: letter-writer. brievenweger: letter balance. bron van inkomsten: source of income.

— uit betrouwbare b.: from a reliable

source.

broodwinning: living; (means of) subsistence. — een goede b.: a good business.

bruikbaar: serviceable. — b. maken:

to make fit for use. bruikleen: loan. — iets in b. vragen : to

ask for the loan of something. bruinkolen: brown coal. bruis: spray.

bruto: gross *. — b. bedrag: gross amount. — b. voor netto: gross weight for net.

buitengewoon hooge prijzen: exorbitant (= excessive) prices. — een b. mooi dessin: an exceptionally beautiful design.

buitenkansje: windfall.

buitenkant: aan den b.: on the outside.

buitenland: het b.: foreign countries. in het b. thuiskoorende booten: foreign owned steamers. — exporteurs in het b.: exporters abroad. — goederen naar het b. zenden: to send goods abroad. — bestellingen uit het b.: Continental orders.

buitenlandsch: foreign *. — b. concurrent: continental competitor. — b.e handel: foreign trade; external trade.

buitensporige prijzen: exorbitant (=

excessive) prices; fancy prices. buitenstaanders: outsiders, buitenwerks: outside measurement. buitmaken: to capture. bundel: truss.

bunker kolen: bunkers; bunker coals.

bureau: office. — b.tijd: office hours. — Brieven onder letter B. C. aan het b. van dit blad: Address B.C., Box 5166, Postal Department, Daily Telegraph, Fleetstreet E. G. (Box 5166 is het nummer van de Postbus der

Sluiten