Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DADING — DECLAREEREN

with. — d.e aflading: prompt shipment. — d.e levering: prompt delivery. — d. opvraagbaar: on call. — d. opzegbaar: withdrawable at call. dading: arrangement; settlement. dag: day *. — tegen den koers van den d.: at the current rate of exchange. — den geheelen d.: all day long. — alle d.en: every day; daily. — veertien d.en: a fortmght. — dezer d.: the other day; a short time ago. — dagelijks(ch) : daily. — artikelen van " d.e. behoefte: articlesof first neoessity. daglicht: day-light. — een eenigszins ongunstig d.: a somewhat unfavourable light. dagteekenen: to date. dagteekening: date *. dagvaarden: to summon. dagvaarding: summons. — een d. bettekenen aan: to serve a summons upon; to serve with a summons. dagwaarde: current value. dalen: to decline; to fail; to go down; to give way; to look downwards; to get low; to drop; to sink in price; to undergo a fail; to recede. — j % gedaald zijn: to be J worse. — de prijzen d.: prices are drooping; prices slacken. — de prijs, de markt, daalt: the price, the market, declines. plotseling d. der koersen: spirt *. daling: fail; decline. — een sterke d.: a sharp fail; a heavy fail. — d. inde koersen: drop in quotations. — plotselinge d.: sudden decline. — plotselinge of sterke en algemeene d.: slump. — op d. speculeeren: to speculate for a fail; to bear; to go (= to buy) short, dank betuigen: to thank; to render (one's) thanks. — d. zij de groote aanvoeren: owing to the big amvals; in consequence of; thanks to. dankbetuiging: letter of thanks. — iemand een d. zenden: to thank a person. — onder d.: with best thanks.

danken: to thank. — wü d. Uw adres aan: we owe your address to; we have received your address from.

dateeren: to date. — te vroeg d.: to f oredate. — gedateerd zijn: to bear date.

dato: date. — na d.: after date. — onder d.: under date. — 3 maanden

na d.: at three months' date; three months after date. datum: date *. — van denzelfden d.: of even date. — d. stempel: date stamp, deballoteeren: to blackball. debet: debit *. — een bedrag in het debet van iemands rekening boeken: to pass (= to place) an amount to the debit of a person's account. — de klant is d.: the account is overdrawn. — d. nota: debit note. — d. saldi: debit balances. — d.-zijde: debtorside. — iemand een bedrag d. zijn: to owe a person an amount. debiet: sale. — het heeft een ruim d.: it commands a large sale. — het grootste d.: the readiest sale. — deze goederen vinden flink d.: there is a good market for these goods; these goods sell rapidly. debitant: retail-dealer; retailer. debiteeren: to debit. — Wij hebben U voor dit bedrag gedebiteerd: we have passed (= carried) this amount to the debit of your account; we have booked this amount in the debit of your account. — een rekening voor een bedrag d.: to place (= to enter) an amount in (= to) the debit of an account. — iemands rekening d.: to place (= to put) to a person's account.

debiteur: debtor. — d.en: accounts collectible. — d.en grootboek: sold ledger. — d.en -rekening: debtoraccounts.

débouché: opening; outlet; market; débouché.

décharge: hem werd d. verleend: he obtained his discharge.

déchargeeren: U gelieve mij voor dit bedrag te d.: you will please enter (= carry) this sum to my credit; kindly credit me for this sum. — gelieve mij voor het bedrag der teruggezonden goederen te d.: please to credit me for the amount of the goods returned; I shall be much obliged for a creditnota for this amount.

declarant: declarant.

declaratie: declaration. — d. süp: declaration slip.

declareeren: to declare. — goederen d. : to enter goods. — in consumptie gedeclareerd: released for home consumption.

Sluiten