Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUGDELIJK — DISTANTIEVRACHT

deugdelijk onderpand: reliable security. d. bewijs: valid proof.

deugdelijkheid: reliability; validity.

deugdzaam: durable. — d.heid: durability. — we kunnen de d.heid van dit artikel garandeeren: we can guarantee that this material will wear well.

deurwaarder: sheriffs officer; bail. — een d.s-exploit aan iemand beteekenen: to serve a writ of execution upon a person. — d.ssalaris: Notary public's charges.

devalvatie: depreciation of the coinage; reduction of the coinage.

deviatie: deviation.

deviezen: foreign bills; foreign paper.

deze: van d. maand: instant. — den tweeden d.r maand: the second instant. — brenger d.s = toonder d.s: bearer.

dichtbij de 200 aandeelhouders: close

upon 200 shareholders. diefstal: theft; pilferage. dienen: nergens toe d.: to be of no use.

— deze dient om U mede te deelen: the present serves to inform you.

dienst: employment *; service. — iemand met inlichtingen van d. zijn: to serve a person with information

— hij wil U met zijn ervaring ten d.e staan: he will be pleased to give you the benefit of his experience. — d. : (op brieven): O. H. M. S. (= on His, Her, Majesty s Service). — weer in d. nemen: to take back into one's service. — d. brief: letter O. H. M. S. — d. doen (stoomboot): to ply. — d. doen als kapitein: to serve as a master. — d. man: commissionaire.

— d.regeling: Schedule. — d.staat: service. — d.tijd: hours of attendance.

dienstbaar: iets aan zijn belangen d.: maken: to make something subservient to one s interests.

dienstig: serviceable; fit; expediënt.

diensvolgens: accordmgly.

dientengevolge: consequently.

diep: deep. — d. te beklagen: sorely to be pitied.

diepgang: draught. — schepen met weinig d.: shallow-draught yessels.

differentieele rechten: differential (= discriminating) duties.

dingen: to chaffer; to cheapen.

direct: direct. — alleen met grossiers d. zaken doen: to sell direct to wholesalc dealers only. — d. leverbaar: for immediate delivery. — d. opvorderbaar: payable at call.

Directeur: Managing Director; Manager.

directie: management; (Board of) Di-

rectors. disagio: discount.

discontabel: discountable; bankable.

disconteerbaar: discountable; bankable. — niet d.: unbankable.

disconteeren: to discount.

disconteeringen: discounts; loans.

disconto: discount *. — in d. nemen : to discount. — bank d.: bank rate. — het d. werd verhoogd: the bank rate was raised. — d. bank: discounting House. — d. markt: discount market. d. voet: rate of discount; discount rate.

discrediet: discredit. — iemand in d. brengen: to discredit a person5 to bring a person into discredit (= into ill-repute); to cast a slur upon a person. — zich in d. brengen: to discredit onself. — in d. geraken: to get discredited.

discreet: discreet.

dispache: average statement; General average statement — de d. opmaken : to state the average. — to adjust the average.

dispacheur: average-adjuster; averagestater.

disponeeren: over iemand d.: to dispose of a person. — U kunt over mij d. : I am at your service (= at your disposal). — over een bedrag d.: to cash (= to oollect) a sum. — over een bedrag per rembours d.: to collect a sum on delivery. — het bedrag dat te veel gedisponeerd is: the overdraft.

disponibel: available. — d.e sommen: available funds, — de d.e voorraad: the goods on hand.

dispositie: zij zijn tot uw d.: they are at your disposal. — Ik sta tot uw d. : I am at your disposal (= at your command). — iemand iets ter d. stellen: to place something at a person's disposal (= at a person's command). — zij zijn niet ter d.: they are not available.

distantievracht: pro rata freight.

Sluiten