Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEASSUREERDE — GEGLANSD

geassureerde: insured.

gebied (van een agent): area.

gebogen hout: bent wood.

gebreide goederen: hosiery.

gebrek: fault. — by g. aan betaling: for want of payment. — g. aan: dearth (= want = lack = shortage = scarcity) of. — er was g. aan koopers: there were no buyers; buyers were not forthcoming. — g. hebben aan personeel: to be short-handed.

— eigen g. (= g. van het goed zelf) : inherent vice. —

gebreke: bij g. van: in default of. — ing. blijven: to be in default; to fail. hij is weer in g. gebleven: he has again failed to pay. — bij g. van dun: failing him. — in g. zijn: to be in default. — in g. stellen: to hold liable.

gebrekkige verpakking: deficiënt packing.

Gebroeders SmUhson: Smithon Bros.

gebruik maken van een gelegenheid: to avail oneself of an opportunity. — g. maken van een offerte: to avail oneself of an offer. — g. maken van een recht: to exercise an option. — dat is geen g.: that is not according to usance; that is no rule of trade. —

gebruikelijk: customary; usual.

gebruiken: een partijtje kunnen g.: to be open for (= to have a use for) a parcel. — we kunnen die goederen niet g.: those goods are not fit for our trade (= do not suit our requirements = will not do for us). —

gebruiksaanwijzing: directions ( = instructions) for use. —

gecharterde schepen: fixtures.

geclausuleerde acceptatie: qualified acceptance.

gecommitteerde: commissioner.

gecompliceerd: complicated; intricate.

geconditionneerd: goedg.: in good order and condition; welï-conditioned.

geconfirmeerd bankierscrediet: confirmed bank credit.

geconsigneerde: consignee.

geconsolideerd: niet g.: unconsolidated.

— g.en: Consolidated stocks; consols. gedachten: het zal ons aangenaam zijn

indien U deze offerte in g. wilt houden: we shall thank you to keep this offer before you.

gedeelte: part; instalment.

gedeeltelijk: partly. — g. betalen: to

pay in part. — g.e acceptatie: partial

acceptance. gedekte crediteuren: secured creditors. gedelegeerde: delegate. gedeponeerd handelsmerk: registered

trade-mark. gedétailleerd: detailed. — g.e opgave:

specification. geding: case. — in kort g.: summarily. gedomicilieerde wissel: domksiled draft;

addressed bill; domicile. — de g.:

the domicüe. gedoogen: to allow; to permit. gedragen: zich aan een vorig schrijven

g.: to refer to a preceding letter. —

zich g. naar de gegeven instructies:

to folio w the instructions given: to

conform oneself to the instructions

given.

gedragslijn: line of conduct; line of action; behaviour; attitude.

gedrukt: depressed; flat. — zeer g. zyn: to be at an ebb *. — g.e toestand: depression.

gedruktheid: algemeene g.: general depression.

geducht: formidable.

gedurende: during; for. — g. het verkeer: ia transit.

gedwongen: muntstelsel met g. koers: forced currency. — g. opruiming: emergency sale. — g. verkoop: forced sale. — g. conversie: compulsory conversion. — g. assurantie: compulsory insurance. —

geëmployeerde: employee.

geëndosseerde: endorsee. — g. (van een connossement): transferee (of a B/L).

geëerd : Uw g. schrijven: your favour. — Uw g. opdracht: your (esteemed) order.

geëvenredigd: proportionate; adequate.

gefailleerde: bankrupt.

gefingeerde factuur: prof onna (=simulated = supposed) invoice. — g. rekening: pro forma (= simulated) account. — g. verkoop: sham sale.

gefundeerde schuld: funded (= permanent) debt.

gegadigde: intending purchaser; candidate; buyer. — er was een groot aantal g.n: there was a large attendance of buyers.

gegevens: data.

geglansd carton: glazed cardboard.

Sluiten