Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEREGELD —

to find (= to meet with) a ready sale; to find a ready market. — g. geld: ready coin. — voor g. geld: for ready money; against cash. — g.elijk: readily.

geregeld afnemen: to take regularly. — g.e klant: regular customer.

gereguleerde tarra: average tare.

gerehabiliteerd worden: to obtain (= to receive) one's discharge. — niet g.e failliet: undischarged bankrupt.

gerekend: door elkaar g.: taking one with another.

gerief: accommodation; comfort. — ten gerieve onzer klanten: to suit our customers; for the accommodation of our customers.

gering: little; small. — niet g.e schade : no slight damage. — zeer g.: fractional. — tegen zeer g.e kosten :ata nominal charge. — g.e kwaliteit: low grade. — g.e middelen: small means. — de uitvoer was g.er dan de vorige week: the export feil below last week's.

geroutineerd: experienced; practised.

gerucht: rumour *. — er gaan g.en: there are rumours; rumours are afloat. — men moet niet aan alle g.en geloof slaan: one should not believe mere hearsay. — leelijke g.en: ugly rumours. — valsche g.en: false reports.

gerust: U kunt hem g. Uwe belangen toevertrouwen: you can safely entrust him with your interest — g. den afloop van iets tegemoet zien: to await calmly the issue of something.

geruststellen: to reassure; to set at ease.

geruststelling: reliëf.

geschatte tarra: estimated tare.

geschikt: fit; suitable. — g.e kwaliteit: suitable quality. — voor iemand g. zijn: to meet a person's requirements; to suit a person.

geschil: difference; dispute. — g.punt: point at issue; point of difference.

geschoolde arbeiders: skilied labour.

gesepareerd zenden: to send separately (= by separate post).

gesloten inschrijvingsbiljet: sealed tender. — met g. beurs: on mutual terms.

gesorteerd: ruim g. zyn: to be wellstocked; to have a large assortment.

gespecificeerde lijst: specified list.

gesprek (per telefoon): call.

GEVESTIGDE

gestadige rijzing: steady rise. gesteld : ik ben er zeer op g. dat t I al-

ways make it a point that. gesticht: hij is er niet over g.: he is

far from pleased with it; he is rather

annoyed at it. gestort kapitaal: paid-up capital. —

g.e lading: bulk cargo; cargo in bulk. getal: bij t g. verkoopen: to sell by

the number. getaxeerde polis: valued policy. getijdenhaven: tidal harbour; tidal doek. getuige: witness. — g.nverhoor: exam-

ination (and cross-examination)

of witnesses. — zonder goede g.n.

onnoodig zich aan te melden: appli-

cations without testimonials will

not be considered. getuigschrift: testimonial. gevaar: danger; risk. — g. loopen: to

run the risk. — gevaren der zee: perils

of the sea. gevaarlijk: dangerous; risky; hazard-

ous.

geval: in g. van: in case of. — voor het g. dat hij niet mocht betalen: in case he should not pay. — in geen g. : on no account. — in allen g.le: at all events. — een onaangenaam g.: an unpleasant case (business; occurrence). — dit is in langen tijd liet geval niet geweest: this has not happened (= ocourred = been the case) for a long time past.

geven: een bestelling g. op: to hand an order for; to place an order for. — in overweging g.: to suggest. — winst g.: to yield a prcfit.. — we kunnen het voor dien pry's niet g.: we cannot afford to sell it at that price. — de winst er aan g.: to sacrifice the profit. — rente g.: to carry interest *. — kennis g.: to inform; to send word. — aanleiding g. tot: to cause; to lead to; to give rise to.

— iemand het recht g. om...: to entitle a person to .... — iemand een credit g.: to allow (== to grant) a person a credit. — te kennen g.: to intimate. — zulke circulaires g. niets : such circulars are entirely useless.

— zij g. er niets om: they do not care for it at all.

gevestigde schuld: permanent debt. ■— (van ouds) g. zaak: (old) established business.

Sluiten