Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERDISCONTO — HOOFDKWARTIER

gen: to remind a person of something.

— iemand (iets) in h. houden: to bear some one (something) in mind.

— Wij bevelen ons in Uwe h. aan: We recommend ourselves to your kind remembrance.

herdisconto: re-discount.

herkiezen: to re-elect.

herkomst: van Amerikaansche h.: of

American origin. — bewijs van h.: ' certificate of origin. — haven van

h.: port of registry. herleiden: ellen tot meters h.: to reduce

yards to metres. herleiding: reduction. — h.stabel:

tables of exchange. herleven*: to revive. — doen h.: to

revive.

herleving van den handel: revival of trade.

hermunten: to recoin.

heropenen: een fabriek h.: to re-open

a factory. herpakken: to re-pack. herroepen: een order h.: to rescind

(= to annul = to cancel) an order.

— een besluit h.: to revoke a decision. herroeping: repeal; revocation; can-

celling. — h. eener order: withdrawal of an order, herstel: recovery; rally*. — herstellen: het evenwicht h.: to restore the equilibrium. — het evenwicht der markt is nog niet geheel hersteld: the market has not as yet found back its equilibrium. — zichh.: to rally *.

— zich van een verlies h.: to recoup a loss; to recover from a loss. — de telegrafische gemeenschap h.: to reestabhsh the telegraphic communication. — een vergissing h.: to rectify an error.

herstellingen: repairs, hervatten: het werk h.: to resumé business.

herveilen: to put up for auction again.

herverzekeren: to re-insure.

herverzekering: re-insurance.

herwaarts: to this place; to this port;etc.

herwegen: to re-weigh.

herwinnen: zijn verloren reputatie h.: to retrieve one's lost reputation. — verloren invloed h.: to recover lost influence. — verloren kapitaal h.: to regain lost capital.

herwissel: re-draft; re-exchange.

j herzien: een prijslijst h.: to revise a pricelist. herziening: revision.

hevige schommelingen: violent fluctu-

ations.

bier: here; of this city. — h.biji herewith; enclosed. — h.mede: by the present. — h.nevens: herewith; enclosed. — h.onder: below. — zooals h.onder is aangegeven: as stated below. — h.onder vermeld: stated at foot.

hinderpaal: hindrance. — Wij zullen er voor zorgen dat U geen h.en in den weg worden geplaatst: We shall see that no hindrance (= no obstacles) be put in your way. —

hinkende standaard: limping Standard.

hoedanigheid: quality.

hoegenaamd geen slecht nieuws: no bad news of any description.

hoekman: jobber; stock-jobber.

hoeveelheid: quantity. — er is een zekere h. katoen door deze stof gewerkt : a certain proportion of cotton has been worked up into this material.

hofleverancier: purveyor to the Court.

— /. Brown h.: J. Brown by special warrant to H. M. the King.

homologatie: sanction.

homologeeren: een accoord h.: to sanction a composition.

hongerloon: starvation wages.

honoreeren: to honour *. — een wissel h.: to take up a B/E; to protect (= to meet) a draft. — gehonoreerd worden: to meet with due honour.

hoofd: head *; heading; letterhead.

— er staan flinke, degelijke menschen aan 't h.: the principale (= ohiefs m managers) are energetic and smart (= able = competent) people.

— ft. van een rekening: heading of an account. — aan felle concurrentie het ft. bieden: to face severe competition. — aan een moeielijkheid het h. bieden: to meet a difficulty. — over H h. zien: to overlook. —

hoofdagent: general agent. — h.schap: Sole Agency; General Agency.

hoofdelijk aansprakelijk: severally liable.

hoofdkantoor: head office; prinoipal office.

hoofdkwartier = hoofdzetel: head quarters.

Sluiten