Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— INITIATIEF

INGASSI

ment) of the sum insured (= the insured amount). — een chèque inzen den Ier i.: to bank a cheque.

ineassi bezorgen: to collect bills.

incasso: ter i.: for collection. — ter i. opzenden: to hand in for collection.

— een chèque aan een bank ter i. geven: to pay in a cheque; to pay a cheque into a bank; to bank a cheque. — de met het i. belaste bankier: the collecting banker. — i. af deeling: cashing department. i.-bureau: collecting agency. — i.kosten: collecting charges. — i.-loon: collecting charges. — i.-wissel: draft for collection.

inclosa: enclosure.

inclusief: inclusive.

incourante fondsen: unquoted (= un-

listed) sectirities. indertijd: some time ago; at the time. indeuken: to dent. indienen: to lodge *; to put forward.

— een rapport i.: to present (= to send in) a report. — formulieren i. bü: to lodge (= to hand in) forms with. — zijn ontslag i.: to tender one's resignation. — zijn rekening i.: to bring in (= to hand in) one's account.

indrogen: to dry in; to shrink; to lose in weight or measure.

indroging: shrinking; shrinkage; loss in weight or measure.

industrieel: industrial; manufacturer.

— i.e fondsen: industrial shares; industrials.

ineens: bedrag i.: lump sum; sum; sum down.

inferieure kwaliteit: inferior value.

influenceeren: to affect; to influence.

informatie: inquiry *; information. — i.s nemen omtrent: to make inquiries about; to gather information about.

— i.-bureau: inquiry agency; inquiry office. .

inf ormeeren naar... bij.. .: to inquire about... from ... ;to take one's information about... from ...

— naar iets i.: to inquire into a matter.

ingaan: op een zaak i.: to enter into a matter. — op een offerte i.: to entertain an offer; to take an offer into consideration. —• de rente gaat in op den iben: the interest is due (= is

payable = accrues) from the 15th.

— deze prijsverhooging zal i. op: this advance will take effect on. — i. op een voorstel: to entertain a proposal. — het faillissement is gisteren reeds ingegaan: the bankruptcy took effect yesterday already.

ingaand Remisenboek: bills-receivable book. — i.e rechten: import duty.

ingang: de i. van een haven: the entrance of a harbour. — goederen vinden i.: goods take. — met i. van heden: from to-day; to begin with to-day.

ingebeelde winst: imaginary profit.

ingedrukt zegel: impressed stamp.

ingelicht: een goed i. correspondent: a well-informed correspondent.

ingenomen gewicht: shipped (= shipping = intaken) weight.

ingeschreven in Lloyd's Register: registered at Lloyd's.

ingesloten: enclosed herewith. — vólgens i. memorandum: as per memo. herewith.

ingetreden: het thans i. boekjaar: the

current financial year. ingevoerd: goed i.: with a good custom.

— goed i. zijn bij: to have a good connection among.

ingevolge Uw schrijven van. ..: in pursuance to your favour of....; pursuant to your favour of. .. —

ingewijde: insider.

ingewikkeld: intricate; involved.

ingezonden mededeeling: paragraph advertisement.

ingrijpen: snel i.: to take prompt action.

inhalen: verloren tijd i.: t o make up for lost time.

inhebben: lading i.: to carry. — een vracht lijnzaad i.: to have a cargo of linseed; to carry linseed.

inheemsche producten: home (= homemade) produce.

inhoud: contents; tenor *. — De i. is teleurstellend: the contents are disappointing. — de geheele i. der kist was gevlekt: the whole of the contents was stained. —

inhouden: to contain.

inhoudsmaat: cubic measure.

initiatief: initiative. — het i. nemen: to take the initiative. — op i. van: at the initiative of.

Sluiten