Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INKLAREN — INSCHRIJVER

inklaren: to clear; to clear in.

inklaring: clearance inwards. — i.shaven: port of entry.

inkomen: bestellingen (klachten) komen in: orders (complaints) are coming in.

inkomende correspondentie: incoming correspondence. — i. lading: homeward (= in ward) cargo. — i. rechten : incoming duties; customs inwards.

inkomsten: income *; revenue(s). — boven zijn i. leven: to live beyond one's means; to outrun the constable. — vermeerderde i.: additional revenue. — i.-belasting: income-duty; income-tax. — i.-obligatie: income bond.

inkoop: purchase. — i.en doen: to make purchases; to buy. — zijn i.en voor Kerstmis doen by' Brown: to do one's Xmas shopping at Brown's.

lnkoopboek: purchase-book; bought book.

inkoopen: to buy; to purchase; to

make a purchase. — (terugkoopen

op veilingen): to buy m. inkooporder: buying order, inkooprekening: invoice. inkoopsprijs: cost* price; purchase

price; purchase money; first cost. —

tegen i. verkoopen: to sell at cost price

(= at prime cost). inkrimpen: zich moeten i.: to have to

retrench; to have to reduce one's

expenses.

inladen: to load; to put on board; to

ship. — weder i. j to reship. inlader: snipper.

inlading: shipment; shipping*. —

i.skosten: snipping charges, inlage: deposit.

inlandsch: native; indigenous; homegrown; home-born.

inleg: deposit. — Lboekje: deposit lbook; pass book.

inleggen: to deposit. — eer met iets i.: to gain credit. — hij heeft er geen eer mee ingelegd: he has gained no credit by it; it has not redounded to his credit. — groenten i.: to preserve vegetables.

inlegger: depositor.

inlegkapitaal: invested.capital; stock.

inleveren: aanbiedingen i.: to deliver tenders. — een rapport i.: to send in (= to hand in) a report.

inlichten: to inform *. — iemand vol- \

ledig omtrent iets i. i to inform a person fully on something. inlichtingen : information *; inquiries*.

— voldoende i.: satisfactory information. — te uwer inlichting: for your guidance. — verzoek om i.: inquiry. — i. inwinnen omtrent: to gather information about; to make inquiries about. — iemand i. verschaffen: to give a person information; to provide a person with information.

inliggend schrijven: the enclosed letter.

— i. document: the enclosed document; the enclosure. — i. doen wij U toekomen: enclosed please find.

inlossen: een pand i.: to redeem a pledge. — een schuldbekentenis i.: to discharge a bond.

inlossing: redemption; discharge. — datum van i.: time of repayment. — ter i. aanbieden: to present for payment.

innemen: kolen i.: to take in coals; to coal. — de laadplaats i.: to berth.

— ballast i.: to take in ballast. — veel ruimte i.: to take up much room. —

innen: to collect; to encash. — rekening te i. wissels: bills receivable account. — het i.: the collection.

inning: collection; recovery.

inpakken: to pack. — een pakje i. : to wrap up a parcel. — een pakje in pakpapier i.: to do a parcel up in brown paper.

inpakker: packer.

inrichten: to organise; to arrange; to manage. —

inrichting: 1. organisation; arrangement ;management. 2. establishment.

inroepen: iemand's bijstand i.: to call in a person's assistance.

inruilen tegen: to exchange for.

inschepen: zich i. naar: to embark for.

inscheping: embarkation. — haven van i.: port of embarkation.

inschrijven: to enter; to register. — % op: to tender * for. — i. voor: to subscribe for. — voor het geheele bedrag i.: to take up the whole capital. — i. in een register: to enter in a register.

inschrijver: subscriber. — de laagste i. : the person submitting the lowest tender.

Sluiten