Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSCHRIJVING

inschrijving: tender *; application — i. op aandeelen of obligaties: application for shares or debentures — bij i.: on application. — de i. openstellen: to offer shares for subscription; (van een aanbesteding): to be prepared to receive tenders for. — de i. moet bij den secretaris ingeleverd worden: the tender must be lodged with the secretary. — voorwaarden van i.: conditions of tender. — i. (b.v. van indigo): entry. — verkoop bij i.: sale by entry. — dag van i. : date of entry. — i.sbiljet: form of application; application form; tender. — gesloten i.sbiljet: sealed tender. — i.sprijs: price of issue.

inschuld: outstandrag debt.

inslaan: voorraad i.: to lay in stock. — te veel i.: to overstock oneself.

inslag: schering en i.: the warp and the woof.

insluipen: er is een vergissing ingeslopen: an error has crept in.

insluiten: to include; to enclose; to subjoin; to cover. — Uw schrijven i.de de provisie-rekening: your favour covering commission-account.

insluiting: onder i. van factuur: enclosing our invoice.

insolvent: insolvent.

insolventie: insolvency.

inspannen: zich i.: to exert oneself; to do one's best.

inspanning: exertion. —

inspringen: voor iemand i.: to interpose (= to intercede = to intervene) for a person.

instaan voor: to guarantee. — we staan voor onze goederen in: we guarantee the quality of our goods; we stand by our goods. — voor de juistheid van iets i.: to vouch for the accuracy of something.

installatie: fittings; plant. — vaste i.: fixed plant.

instellen: een onderzoek i.: to institute (= to set on foot) inquiries. — een eisch i.: to bring an action. — een dienst i.: to establish a service.

instorten: to relapse; to collapse.

instructies geven: to instruct; to give instructions. — extra i.: special instructions.

insturen: maandelijks een rekening i.: to render an account monthly.

— INVALLEN

inteekenaar: subscriber.

inteekenen: to subscribe. — vrijwillig i.: to subscribe voluntarily. — ingeteekend zijn op: to subscribe to.

inteekening: subscription.

integreerend deel: essential part; part and parcel.

intercommunaal gesprek: trunk conversation. — i.e aansluiting: trunk communication. — i.e telejoon: trunk line.

interest: interest *. — i. coupon : interest coupon. — ï. rekening: interest account. — i. vergoeden: to pay interest. — de i. gaat in op den 15en dezer: the interest is due (= is payable = accrues) from the 15th instant.

intermediair: door i. van: through the intermediary of; through the medium of.

interim aandeel: scrip. — i. dividend: interim dividend.

internationaal: international. — i.e handel: international trade.

intervenieeren: to intervene.

intervenient: acceptor for honour; acceptor supra protest; referee in case of need.

interventie: payment (acceptance) supra protest; act of honour. — Wij danken U voor Uwe i.: We thank you for intervening for the honour of our signature.

intrekken: bankbiljetten: i. to call in bank-notes; to withdraw banknotes from circulation. — een bod i.: to withdraw (= to revoke = to retract) a bid. — een eisch i.: to drop (= to waive) a claim. — een offerte i.: to withdraw an offer. — een order i.: to annul (= to cancel = to resoind = to withdraw) an order. — papiergeld i.: to retire notes. — een reclame i.: to drop (= to withdraw) a claim. — een wissel i.: to withdraw a bill. — enkele van de partijen werden op de verkooping ingetrokken : some of the parcels were withdrawn.

introduceeren: to introducé.

introductie: introduotion. — i.brief: letter of introduction.

invallen: voor het i. van den avond: before nightfall. — voor het i. van den winter: before winter sets in. — zij bedienen zich van den eenen maat-

Sluiten