Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVENTARIS — JAAR

regel of dm anderen, al naar 't kun invalt: they use one measure or another according to fancy.

inventaris: inventory *; (van een schip, winkel, mz.); fittings; fixtures. — een i. opmaken: to make up (= to draw up) an inventory; to take stock.

inventarisatie: stocktaking; inventory.

inventariseeren: to make up (= to draw up) an inventory; to take stock.

invloed: influence. — i. uitoefenen op (= zijn i. doen gelden op): to influence; to affect; to teil upon. — den

i. onaervmaen van: to teel the miluence of.

invloedrijk: influential. — steun van i.e zijde: support from influential quarters.

invoer: import; importation. — nieuwe L: fresh imports.

invoerartikelen: imports; importations.

invoeren: to import. — (voor het gebruik) i.: to introducé.

invoerhandel: import trade.

invoerhaven: port of entry.

invoering: introduotion; establishment.

invoerpremie: import bounty. invoerproducten: imports; importations.

invoerrechten: import duties. — De i. op deze artikelen zijn een groot bezwaar: the tariff on these goods forms a great drawback. — de i. betalen: to take out of bond; to release from bond. — i. inbegrepen: in oonsumption; custom free; duty paid. — i. niet inbegrepen: in bond; bonded terms; duty off.

invorderen: to recover.

invordering: recovery. — ter i. van: for the recovery of.

1 invullen: een formulier i.: to fill up a form. — een datum i.: to insert a date. — een polis i.: to complete a policy. — niet i.: to leave blank.

inwachten: to await. —

inwilligen: een verzoek L: to oomply with a request. — een reclame i.: to allow (= to admit) a claim. — em pry's i.: to accept a price.

inwilliging: compliance; allowance; admittance; acceptance.

inwinnen: iemand's advies i.: to ask (= to take) a person's advice. — inlichtingen i. omtrent: to ask (= to ask for = to gather) information about; to make (= to institute) inquiries about.

inwisselen: to collect: to cash.

i inwisselbaar: convertible, inzage: de boeken liggen ter i.: the books are open for inspection. — de voorwaarden liggen ter i.: the conditions can be seen. — Wij zenden U dit document ter i.: we enclose this document for your kind inspection (= perusal).

inzenden: to send in; to hand in; to lodge *. — een rekening i.: to send in (= to bring in = to hand in = to deliver) an account.

inzender: exhibitor.

inzetprijs: (op em auctie): upset price.

inzetten: to set up (= to put up) property (at an auction). I inzicht: insight. — i. in de zaken: grasp of business.

inzien: to see; to realise; to onderstand. — Wij hebben tevergeefs getracht hem de noodzakelijkheid te doen i. dat...: we have in vain tried to

I inzonderheid: especially.

jaagpad: tow-path.

jaar: year. — per j.: per annum; £ 300 per f.: £ 300 a year. — deze tijd van het j.: this time of year. — deze bedragen zijn van f. tot j. toegenomen: these amounts have mcreased year by year. — dat zal nog verscheidene jaren duren: this will go

on for several years to come. — het heeft reeds verscheidene jaren geduurd : it has been going on for several years past. — het vorige j.: last year. — van 't j. (= van dit /.): of this year; this year's. — vandaag over een j.: this day twelvemonth. — /. in j. uit: year in year out; from year's

Sluiten