Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBALANS

end to year's end. — in de laatste j.en: of late years. — om de drie j.: every three years; every third year.

jaarbalans: annual balance-sheet.

jaarlijksch: j.e opruiming: annual sale.

jaarmarkt: fair.

jaarrekening: annual account.

jaarstaat: annual return.

jaarverslag over het jaar 1918: annual report for the year 1918.

jaarwedde: salary.

japonstoffen: dress goods.

jarige tarwe', one-year-old wheat.

j.1. (= jongstleden): ultimo (= uit.); last.

jongste: het j. weekbericht: the latest weekly report. — j. bediende: junior

— KAPITAAL

clerk. — ii vennoot: junior partner.

jota: geen /.; not a iota; not a bit; not in the least.

journaal: journal.

journaalpost: journal-item.

journaUseeren: to journalise. — de kas j.: to bring the cash through the journal.

juist: het j.e bedrag: the right (= exact = precise) amount. — de j.e maat: the exact size. — een j.e beoordeeling: a correct (= right = accurate) judgment. — Deze opvatting is niet j.: this view of the matter is not right.

jurisprudentie: jurisprudence.

jurist: jurist.

jute: jute.

K.

kaai: wharf; quay. — laden (lossen) 1 aan de k.: to load (to discharge) at 1 the quay. — de stoomboot ligt aan de k.: the steamer is berthed at the quay.

kaaigeld: wharfage; quayage.

kaaimeester: wharfinger.

kaapstander: capstan.

kaars: candle. — k.sterkte: candlepower.

kaart-mdex: card index.

kabel: cable. — onderzeesche k.: submarine-cable. — per k. seinen: to cable. —■ de hooge k.onkosten: the high cabling-expenses. — k.telegram: cablegram: cable. — k.wissel: telegraphic transfer; cable transfer.

kadaster: Office of the land Registry.

kade: quay. — k.geld (= kJtuur): quayage; wharfage; quay-rent.

kajuit: cabin. — eerste (tweede) k.: first (second) cabin.

kalenderjaar: calendar year.

kalendermaand: calendar month.

kalfateren: to caulk.

kalfshuiden: calf-skins; veals.

kalm: easy; quiet. — iets k.er: a shade easier.

Kamer van Koophandel: Chamber of

Commerce. kampen: te k. hebben met: to have to

contend with; to have to face.

kanaalgeZdew: canal-dues. kans: er is alle k.: there is every chance. kansrekening: theory (= calculus) of

probabilities. kant: de nadeelige k.: the drawback. — van mijn k.: on my part. — zijn zaken aan k. doen: to wind up one's business; to retire from business. — iets van alle k.en bekijken: to look at something from all sides (= from all points of view), kantelen: niet k.l: this side up 1 kantoor: office *. — k. van afzending: handing-in office; office of origin. — k. van bestemming: deliyery-office. — privé k.: private office; — ten kantore van: at the office of. — kantoorbediende: clerk. kantoorbehoeften: stationery. kantoorboeken: office-books. kantoorboekhandel: commercial stationer.

kantoorjongen: office-boy. kantoorlooper: collecting clerk. kantoortijd (= kantooruren): officehours; business-hours; hours of attendance . kantoorwerk (= kantoorwerkzaamheden): office-work. kantteekening: marginal note. kaperbrief: letter of Mart. kapitaal: capital *. — van k. voorzien:

Sluiten