Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOPWAAR — KRING

koopwaar: merchandise; commodity.

kop: de concurrentie den k. indrukken: to crash competition.

kopie: zie: copie.

kopieboek: letter book.

kopieerinkt: copying ink.

koren: corn. — k.beurs: Corn Exchange.

korfflesch: wicker-bottle; demijohn.

kort: er zijn er zes te k.: there are six short. — het te k.: the bales (cases, etc.) that are short. — te k. komen: to run short. — te k. schieten: to be deficiënt. — in het k.: briefly. — het is nog maar sedert k.: it is only recently. — in k. geding: summarily.

— Je. papier: short drafts. —binnen k.: shortly; before long.

korten: to deduct. — iemand op zijn loon k.: to cut down a person's pay; to reduce (= to lower) a person's wages.

kortheidshalve: for shortness; for briefness' sake.

korting: discount*; abatement; reduction; rebate; allowance. — een k. verlangen: to claim an allowance.

— vastgestelde k.: fixed allowance.

— een k. toestaan van 5 % op de catalogusprijzen: to allow 5 per Cent. off list-prices. — betaling op een maand met 2 % k.: two per Cent. for one month. — betaling op een maand zonder k.: one month nett. — met 5 % k.: less 5 per Cent. — maandrekening met 2 % k.: monthly terms 2 per Cent. discount. — A:. voor kontont: discount*; cash discount. — k. voor overmaat: over-measure allowance.

kortpapier: short paper.

kortzicht wissel: short bill.

kosten znw.: expense *; charges; cost; costs. — na aftrek van alle k.: oharges deducted. — diverse k.: sundry expenses. — groote k.: heavy expenses. — de k. bestrijden: to defray the expenses. — de k. vergoeden: to refund (= to pay) the cost. — iemand op k. jagen: to put a person to expense. — dek. dragen voor: to pay for. — op mijn (uw, enz.) k.: at my (your, etc.) cost (= expense). — bijkomende k.: additional charges; incidental charges. — extra k. .- extra charges; extras. — tegen zeer geringe

k.: at a nominal charge. — k. veroorzaken (= met zich mee brengen): to entail expense (= a cost). — op noodelooze k. jagen: to put to unnecessary expense. — rekening der op een protest gevallen k.: note of protest charges. — zonder k.: Without charges; W. C.

kosten: w.w.: to cost. — Hoeveel kost dat boek: What is the price of that book?; how much is that book?; What do you charge for that book? — dat zal hoogstens 15 sh. k.: that will be 15 sh. at (the) most (= at the outside). — veel k.: to cost dear; to come high. — dat zal U veel tijd k.: that will take you much time; that will require much of your time.

kostenden: tegen den k. prijs verkoopen: to sell at cost * (price). — deze goederen worden beneden den k. prijs verkocht: these goods are sold at a sacrifice.

kostgeld: contango *.

kostprijs: cost *.

kraam: stall.

kraan: crane *. — k.geld: cranage.

krach: crash; debacle; collapse; smash.

kracht: dat gaat mijne k.en te boven: that is above my power (= beyond my streragth); that is too much for me. — deze regeling is overal van k. : this arrangement is everywhere in force. — van k. zijn: tb be valid *. — de offerte blijft van k.tot...: the offer holds good till. — van k. worden: to take effect. —

krachtig: powerful; strong. — k. medewerken: to assist materially. — A:. samenwerken: to co-operate energetically.

krachtinstallatie: electrische k.: electric power plant.

krat: crate; skeleton-case.

krap: het geld is k.: money is close (= tight).

krediet: zie: crediet.

kreupele standaard: limpmg Standard.

krijgen: zie: ontvangen. — deze artikelen zijn niet te k. onder deiZ: these articles are not to be had (= will not go) under £ 3.

krimpen: to shrink. —hetk. .-shrinkage.

krimpvrij: unshrinkable.

kring: interest*. — in handelsk.en: in business circles.

Sluiten