Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRITIEK — LADEN

kritiek: de toestand is k.: the circum-

^stances are critical (= precariousj.

kruisband: wrapper. — onder k. perzenden: to send by bookpost; to send as printed matter.

kruisen: onze brieven hebben elkaar gekruist: our letters have crossed.

kuiploon: cooperage.

kundig: well-informed; intelligent. —

iuj is aer zone r. : ne is an expert in it.

kunnen: onze concurrenten k. deze stof goedkooper verkoopen dan wij: our competitors are in a position to sell

this material cheaper than we.

deze goederen k. niet worden benaderd: these articles are not liable to seizure.

kunstboter: margarine.

kunsthandel: fine-art repository; picture-shop; fancv-stationer's • fannv.

stationery.

kunstmatig hoog houden: to inflate

kunstmest: fertilisers.

kunstnijverheid: art-industry.

kust: op de k. zetten: to beach; torun on the beach. — k.handel: coasting trade. — k.vaarder: coaster; coast- I

mg-vessel. —k.vaart: coasting trade. kwade schulden: bad debts. kwaliteit: quality *; value *; grade.

noten van superieure k.: nuts of a

superior quality. — slechte k.: póor

value. — kwartaal: quarter. — per k.: per

quarter. — k.sgewijze betalen: to

pay quarterly. kweeken: to accrue. — kapitaal kweekt

rente: interest accrues to capital. —

de gekweekte rente: the interest

accrued.

kwijnen: de handel kwijnt: trade languishes (= is in a languishine state = is dull). kwijten: zich van een taak k.: to ac' complish a task; to discharge one's duties.

kwijting: rechtsgeldige k.: a good discharge, —finale k.: full discharge.

kwijtschelden: to remit.

kwitantie: receipt *. — k.zegél: receipt stamp.

kwiteeren: to receipt. — gekwiteerde nota: receipted statement.

L.

Laadhaven: port of loading.

laadklaar: het schip is l.: the ship is ready to load.

laadloon: Ioading-charges; shippingcharges; slinging.

laadplaats: loading berth; shippingplace. — de l. innemen: to berth.

laadruimte: cargo-hold; shippingroom; tonnage *.

laadvermogen: carrying-capacity; cargo-capacity. — deze stoomboot heeft 3600 ton l.: this steamer carries 3600 tons deadweight.

laag: e lage prijs: close price.—een prijs lager stellen: to shade a price. — de prijzen zijn nu over 't algemeen l.: prices are ruling low now. — een prijs buitengewoon l. stellen: to cut a price extremely fine. — 2 % lager staan: to be 2 worse. — zoo l. mogelijk: as low (= as near) as possible. — te l. aangeven (= taxeeren): to undervalue. — l.ste prijs: bottom price. — de prijs bereikte het

Lste niveau: prices touched bottom. — het l.st inschrijven: to submit the lowest tender. 2. znw. de bovenste l. : the upper layer. laat: late. — te l.: late (d.w.z. over tijd); too late (d.w.z. zoo laat dat de gelegenheid voorbij is); overdue (d.w.z. na den termijn). — te late verscheping: overdue shipment. — te late aflevering : late delivery. — het te l. komen van het personeel: late attendance. — in het l.st van April: in the latter part of April. — in de l.ste jaren: of late years. — in den l.sten tijd:oi late laatstleden: last. — U. Dinsdag: last Tnesday. — den 2en van 1.1. maand: on the second ultimo, laden: een schip l..- to load goods. — goederen l.: to sling goods; to bring (= to put) goods on board; to ship goods. — te veel (= te zwaar) l.: to overload. — goederen op een wagen l. : to load a waggon with goods. — het schip heeft koren géi.: the vessel

Sluiten