Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LADING - LEEDWEZEN

has loaded (= has taken on board I = has taken in) corn. — het sdiip is begonnen te L: the ship has begun to take in her cargo. — met stortgoederen gel.: laden in bulk. — een 1 met stukgoederen gel. schip: a general ship.

lading: cargo *; ship-load; freight. — 1 uitgaande l.: outward cargo. — in- ! komende l: inward cargo. — l. innemen: to take in cargo; to load; to be loading. — zonder l. terugkomen: to return empty (= in ballast). — l. stukgoederen: general cargo. — een gedeelte van de l. was overboord gezet: part of the cargo had been jcttisoned. — een in l. liggend schip: a berth ship; a ship on the berth. — de l. aanbreken: to break bulk. — in l. liggen: to be in loading.

ladingboom: cargo-boom.

ladingshaven: port of loading.

ladingskosten: lading-charges; shipping-expenses.

ladingsplaats: zie: laadplaats.

ladingspoort: cargo-port.

ladingstermijn: time for loading.

lagerwal: hij is aan l.: he is low down in the world.

laken: cloth. — l. fabriek: cloth-mill. — I. handel: cloth-trade; drapery..

land : fabrikaten uit het eigen l.: native manufactures. — importeurs van het eigen l.: native importers. — passagiers aan l. zetten: to land passengers.

landbouw: agriculture. — l. districten: rural districts. — l. producten: rural produce. — l. district: agricultural district. — l. tentoonstelling: agricultural Exbibition. — l werktuig: agricultural implement.

landen: to land; to go ashore; to put ashore; to disembark. — de kapitein is daar geland: the captain has touched at that port (= bas called there). — de bemanning is daar geland: the crew has gone ashore there.

landing: landing; debarkation; disembarkation; disembarkment. —

landingsnummers i achtereenvolgende l. : running landing numbers.

lang: long *. — l. papier: long bill. — l. zicht: long date. — de coupons lijn 40 el l.: the pieces measure forty |

yards. — het zal niet l. meer duren of....: it will not take long before.

— dit zal niet zoo l. meer duren: this will not last much longer.

langdurige relaties: long-established

relations, langsboord: alongside. langstlevende: survivor. langszijde van de stoomboot: alongside

the steamer. langzaam en zeker: slowly and surely.

— langzame betaler: slow-pay customer.

langzicht wissel: long* bill. lapjes: cuttings; remnants. — l.dag:

remnant day. last: trouble *. — 1. veroorzaken: to give trouble; to occasion inconvenïence. — l. geven om een chèque niet uittebetalen: to stop payment of a cheque. — op l. van: by order of. — te uwen I.e: to your debit. — de onkosten komen te uwen I.e: the charges will be debited to your account; charges to your debit. — een schip van 200 l.: a ship of 400 tons' burden. — vracht per l.: freight per last (= per ton. — a ton = 2 lasts). lastgever: principal. lastgeving: mandate; instruction(s). lasthebber: agent; mandatory; deputy. lastig vallen om: to trouble for. — hij wordt van verscheidene kanten l. gevallen : he is being pressed in varioos quarters. — eere l. geval: an awkward case.

lat: slat. — Lkist: crate. laten: iemand iets l. weten: to let a person know something. — ik kan het tegen dien prijs niet l.: I cannot afford (to sell) it at that price. — iemand iels l.: to let a person have a thing; to sell a person something.

— iets op den prijs l. vallen: to abate the price; to shade the price.

— I. zien: to show. — later: subsequent. — een I.e houder:

a subsequent holder. Latijnsche Unie: Latin Monetary Convention.

ledige kist (wagon, fust, etc): empty case (waggon, barrel, etc); empty, empties.

leed: het doet mij l.: I am sorry;Iregret. leedwezen: tot ons l. kunnen wy van

Sluiten