Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARKTBEDERVER — MELDEN

found back its equilibrium. — de

m. bederven: to spoil the market. marktbederver: underseller. marktbericht: market report, marktgeld: market charges, markthal: hall. markthandelaar: stall-holder. marktprijs: market price. marktwaarde: current (= market =

marketable) value. massa: de geheele m.: the bulk. — bij

de m. verkoopen: to sell in bulk. —

groote m. bestellingen: pressure of

orders. — de failliete m.: the bank-

rupt's estate. mat: de stemming was m.: the (tohe of

the) market was dull (= flat), mate: in groote m.: largely; in a great

measure; to a large extent. maten en gewichten: weights and

measures. materiaal: material. materieel: rollend m.: rolling stock, matig: slechts m.e dividenden uitkeeren:

to pay only moderate dividends. —

een m.e schatting: a conservative

estimate.

maximum gewicht: maximum weight. — m. bedrag dat door Directeuren mag worden geleend: the borrowing

powers oi tne Managers.

medeborg: co-surety.

medebrengen: kosten met zich m.: to entail expense. — wij zullen de monsters m.: we shall bring the samples with us.

mededeelen: to inform; to communicate. — men deelt ons mede: we understand.

mededeeling: information; communication. — ingezonden m.: paragraph advertisement.

mededingen: to compete.

mededinger: competitor; rival.

mededinging: competition. — huilen m.: out of competition.

mede-eigenaar: part owner.

mede-onderteekenaar: co-signatory; joint signer.

mede-onderteekenen: to countersign; to endorse.

mede-onderteekening: co-signature; counter-signature.

medevennoot: co-partner.

mederekenen: to include; to count in. — de onkosten (niet) meegerekend:

(exclusive) inclusive of the expenses. medewerken: Wij zyn niet bereid tot een minnelijke schikking mede te werken: We are not ready to cooperate to a friendly arrangement. — factoren die m. tot een verhooging der prijzen: factors which contribute to raising the prices. — de werkstakingen hebben er toe medegewerkt de verschepingen te vertragen: the strikes have assisted in delaying shipments. — krachtig m.: to cooperate energetically; to assist materially.

medewerking: co-operation;assistance; services.

medeweten: met m. van: with the privity of. — zonder mijn m.: without

my knowledge; without my privity; unknown to me. medio April: in the middle of April, meegaan: met zijn tijd m.: to move

with the times. meelhandel: flour-trade. meelhandelaar: flour-merchant. meenen: to think. — Wij meenden dat U ons den alleenverkoop van dit artikel zoudt geven: We understood that you would confine this line to us. meening: opinion. — volgens mijne m. t in my opinion. — van m. zyn: to be of opinion; to understand. — een m. omtrent: an opinion of. meer: ik herinner het mij niet m.: I do not remember (it). — m. dan 50: upwards of fifty. — m.waarde: surplus value. meerdere inkomsten: additional revenue. meerderheid: majority. — de m. (der

goederen): the bulk of the goods. meest: met de m.e bereidwilligheid:

with the utmost readiness. meestbegunstigde natie: most favoured nation.

meestbiedende: highest (=best) bidder, meestemmen: mogen m.: to have a

vote. — niet mogen m.: to have

no vote.

meester: principal. — zich van zaken m. maken: to secure business.

meevallen: de kwaliteit is ons meegevallen: the quality was better than we had expected. — de kwaliteit is ons niet meegevallen: the quality has rather disappointed us.

melden: iemand iets m.: to inform a

Sluiten