Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISDUIDEN — MUNT

person's confidence. — m. maken van

een handelsmerk; to infringe (= to

pirate) a trademark. misduiden: iemand iets m.: to blame

a person for something. misgewas: failure of the crops; bad

harvest.

misleiden: zijn crediteuren m.: to defeat one's creditors.

mislukken: de oogst is mislukt: the erop has failed (= has turned out a failure). — zijn pogingen zijn mislukt: his attempts have miscarried. — al zijn plannen zijn mislukt: all his plans have fallen through.

misnoegd zyn over; to be displeased at (= with).

misnoegen: displeasure.

misrekening: disappointment.

missen: to miss; to do without; to part with; to lack. — den trein re.: to miss the train. — ik zou mijn procuratiehouder niet kunnen re.: I could not do without my confidential clerk. — ik zou mijn facturist niet gaarne willen re.: I should not like to part with my invoice-clerk. — de middelen m. om...; to lack the means to . . .

missive: letter; favour; respects.

misverstand: misunderstanding.

mits: provided that. — re. onverkocht: if unsold; subject unsold.

mode: fashion. — in de re. zyn: to be the fashion. — uit de re. zyn: to be out of fashion. — uit de re, raken: to grow out of request. — m.artikel: novelty; fancy article. — m.zaak: milliner's shop; fancy-shop. — m.stof: novelty.

model: model; shape.

moderne stof: novelty. — dit is niet langer modern: this is out of fashion (= is no longer the fashion).

moede: ik ben het voorschieten re.: I have got quite enough of making advances

moeilijk voor: difficult for. — er is re. aan geld te komen: money is tight. — m. te verkoopen zijn: to be difficult of sale.

moeilijkheid: difficulty*; hindrance. — financieele (= geldelijke) moeilijk* heden: financial straits; financial difficulties. —■■ in financieele moeielijkheden gewikkeld: involved in

pecuniary embarrassments. — financieele moeilijkheden te boven komen: to tide over financial difficulties. — zich in moeilijkheden wikkelen: to get involved in difficulties. — de moeilijkheden in de Britsche arbeiderswereld: the British labour difficulties. — moeilijkheden maken: to raise trouble.

moeite: trouble *. — iemand m. aandoen; to cause (= to give) a person trouble; to inconvenience a person; to put a person to inconvenience. — de m. waard: worth while. — de m. doen: to take the trouble (= the pains). — alle re. doen om: to do one's utmost to; to exert oneself to.

moeten: de prijzen m. wel verbeteren : prices can hardly fail to improve.

mogelijk: possible; possibly. —>■ zoo re. : if possible. — de op handen zijnde leeningen zoo voordeelig re. plaatsen: to place the forthcoming loans to the best advantage. — alle m.e zorg aan iets besteden: to bestow all possible pains upon something.

mogelijkheid: possibility. — hij is in de m. om aan te toonen: he is able (= he is in a position) to show.

mogen: iets wel re.: to like a thing.

molest -premie: war-premium; war-risk premium. — vrij van re.: free * from capture, seizure and detention. — m.-risico: war-risk.

mondeling: verbal *.

monopolie: monopoly.

monster: sample*; specimen. — stel m.s: assortment of samples. •— aan het re. beantwoorden: to agree with (= to conform to) sample. — m.baal: sample bale. — m.brieffe: sampling order. — re.collectie: sample collection. — m.kist: sample case; specimen case. — m.kamer : show room.

— m.zaal: show room. montant: amount.

monteeren: machines re.: to place the engines in position.

motiveeren: to motivate; to make good.

munt: coin *. — m. = m.wezen; currency. — met gelijke re. betalen: to pay in kind. — klinkende re.: hard coin. — m.goud: Standard gold; — m.loon: mintage; cost (= expense) of coining. — m.materiaal: bullion.

— m.meester: master of the mint. —

Sluiten