Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUNTEN — NALEVEN

m.pari: mint par. — m.stelsel: coin. — m.voet: Standard; monetary

monetary system; system of cur- system. — een vasten m.voet invoeren:

rency. — m.stelsel met gedwongen to standardise money.

koers: forced currency. — m.stuk: munten: to mint; to coin.

N.

Na: drie maanden n. dato: three months after date. — onmiddellijk n. ontvangst: immediately upon receipt.

naaisel: slecht n.: bad sewing.

naam: zijn n. zetten onder = to affix (= to put) one's name to. — hun n. heeft een goeden klank in de handelswereld: their names are held in high (= in good) repute in the business-world. — te goeder n. en faam bekend staan: to be of good standing and repute. — mannen van n.: men of note. — dit artikel begint ra. te maken: this article is coming to the fore. — aandeelen op ra.: registered stock. — ik heb een zaak opgericht onder mijn eigen ra.: I have established a business under my own name. — een re. geven aan: to give (= to apply) a name to. — uit re. van: on behalf of. — een goeden re. genieten: to have a good reputation.

Naamlooze vennootschap: limited liability Company.

naamstempel: stamped signature.

naaste toekomst: near future. — ra. prijs: nearest price.

naastbijkomende kleuren: nearest colours; substitutes.

naasten: to appropriate.

naasting: appropnation.

nabestelling: repeat order; additional order; re-order; further order; supplementary order; subsequent demand.

nabetalen: to pay the balance; to pay the remainder.

nabeurs: the Street *.

nabootsen: een handelsmerk ra.: to imitate (= to infringe = to pirate) a trademark.

naburige gemeenten: neighbouring parishes.

nadeel: disadvantage. — aan iemands crediet re. toebrengen: to injure (= to

be injurious to) a person's credit.

nadeelig: injurious; detrimental. — re. saldo: deficit. — de n.e kant: the drawback. — een n.en invloed hebben op: to have a prejudicial effect on; to be detrimental to; to injure.

nader: tot n.e aankondiging: until further notice. — ra.e inlichtingen: further information. — bij re. nadenken: on second thoughts. — re. van zich laten hooren: to send further information (= details).

naderen: to approach; to draw near.

naderhand: afterwards.

nadering: approach.

nagaan: de boeken re.: to check the books. — zijn zaken re.: to attend to (= to control) one's business. — uit deze statistiek kan men den vooruitgang van den handel gemakkelijk ra. : from these statistics the progress of trade can be easily judged.

nagenoeg: almost; well-mgh. — de groote zaken staan re. stil: the great houses have almost come to a standstill.

nakomen: zijn verplichtingen re.: to meet one's engagements (= obligations); to discharge one's liabilities. — zijn financieele verplichtingen re. : to meet one's financial liabilities. — eere contract re. i to carry out (= to execute = to perform = to complete = to fulfil) a contract. — eere connossement re.: to accomplish* a B/L.

nalaten: ik zal niet re. hierover met mijn compagnon te spreken: I shall not omit (= fail) to discuss this with my partner.

nalatigheid: negligence; neglect.

naleven: eere contract re.: to live up to a contract. — de bepalingen van een contract ra.: to observe the conditions of a contract.

Sluiten