Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NALEVEREN — NEVENKWESTIE

naleveren: to deliver the balance (= the deficiency); to deliver subsequently.

nalevering: subsequent delivery. naleving: richtige re. van een contract:

due performance (= fulfihnent) of

a contract, namaak: imitation. namaken: to imitate; to counterfeit. name: met n.: notably. namelijk: namely; viz. namens: on behalf of; by order of. nameten: to measure again. namiddag: in den n.: in the afternoon;

p. m.

nanemen: to charge forward. naneming: onder n. der vracht: charg-

ing freight forward. narekenen: to check (= to verify =

to examine = to revise) accounts, naricht: tot Uw n. diene: for your

guidance we may add .... naschrift: postscript, naslaan: om na te slaan: for reference.

— er zijn correspondentie op n.: to . refer to one's correspondence.

nat: voor n. te bewaren 1; to be kept dry 1 natura: in n. betalen: to pay in kind. nauw: in het n. brengen: to distress. — een in 't n. gedreven handelsman: a hard pressed trader. — de prijzen zyn n. berekend: prices are closely calculated. — in n.e aanraking zijn met : to be in close contact (= touch) with.

nauwgezet: scrupulous; punctual. nauwgezetheid: scrupulousness; punctuality.

nauwkeurige inlichtingen: exact (= precise = definite) information.

nauwkeurigheid: exactness; preciseness; definiteness.

navraag: bij n.: on inquiry. — er is veel n. naar dit boek: this book is much wanted; there is a great demand for this book. — het kan n. lijden: it can stand a close inquiry.

nawegen : to re-weigh; to weigh again; to verify the weight of.

nazenden: to re-direct; to send on.

nazien: een rekening n.: to check (= to audit = to examine) an account.

— de trekkingslij sten n.: to control the lists of drawings. — bij het n. onzer boeken: on looking through (= over) our books. — de factuur

wordt nagezien: the invoice is under

examination. — een schip grondig

n.: to overhaul a ship. Nederlandsch: Dutch. — N.e Handel-

maatschappij: Netherlands Trading

Society, nederzetting: settlement. neerdrukken: de productie n.: to keep

down production. neerkomen: wat feitelijk neerkomt op

een monopolie: a practical monopoly.

— het komt feitelijk hier op neer dat...: it practically comes to this that....

neerleggen: een agentschap n.: to resign an agency. — het werk n.: to cease (= to stop) work; to strike.,

negotiepenningen: trade coins; commercial currency.

neigen: de koersen n. tot vooruitgang (achteruitgang): the prices show an upward (downward) tendency.

neiging: de koersen toonen n. tot vooruitgang : the prices show an upward tendency. — onze klant toont wel eenige n. om te koopen: our customer is nibbling at our offer.

nemen: informaties n.: to make (= to institute) inquiries. — een aanbod in overweging n.: to consider an offer. — dit artikel wordt nu veel genomen: this article is much in use now. — in aanmerking n.: to take into consideration. — gelden in deposito n.: te receive money on deposit. — genoegen n. met: to agree to; to comply with; to put up with.

— ik wil dat wel op mij n.: I will undertake to do that. — iets voor zijn rekening n.: to take something for one's account. — ter hand n.: to take to hand; to take in hand. — een regel in acht n.: to observe a rule.

nemer (van een wissel): payee; taker.

— dit artikel vindt geen n.s: there are no buyers for this article.

nering: business. — n.doenden:

tradesmen; tradespeople. nette behandeling: fair way of dealing. netto: net*; nett. — n. d contant:

nett cash. — ra. bedrag: net amount.

— ra. gewicht: net weight; paying weight. — ra. prijs: net price; short price. — re. tarra: actual (= re al particular) tare. — re. winst: net profit; clean profit.

nevenkwestie: side issue.

Sluiten